Thư Lê

hai bà trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập ? em có nhận xét gì về những việc làm đó

 

Adorable Angel
Adorable Angel 19 tháng 2 2017 lúc 14:37

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ. Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

Bình luận (0)
MonKey D. Luffy
MonKey D. Luffy 11 tháng 1 2018 lúc 14:46

?

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 11 tháng 1 2018 lúc 17:57

hai bà trung đã

trưng trắc đc suy tôn lên làm vuađóng đo ở mê linhvà phong chức tước cho nguòi có công

các lạc tướng đc giữ chức quyền cai quản các huyện

2 bà xá thuế 2 năm liền cho dân

bãi bỏ những pháp luật của chính quyền đô hộ

em thấy hai bà thật sự vô cùng yêu nc , vì dân , vì lợi ích của dân tộc , hết sức dũng cảm và đầy dũng khí tuy là phụ nữ nhưng có một lòng yêu nc nồng làng đã có ước nguyện đánh tan giặc để đem lại bình yên ,ấm no cho đất nc ,.... hai bà trưng đáng đc tôn kính bời những việc mà họ đã làm để bảo vệ quê hương

Bình luận (0)
Hồ Điệp Anh
Hồ Điệp Anh 10 tháng 4 2016 lúc 21:19

Hai Bà Trưng đã :

+ Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công

+ Các Lạc tướng được giữ chức quyền cai quản các huyện

+ Hai bà xá thuế 2 năm liền cho dân

+ Bãi bỏ những luật pháp của chính quyền đô hộ.

- Em thấy: hai bà thật sự vô cùng yêu nước, vì dân, vì lợi ích của dân tộc, hết sức dũng cảm và đầy dũng khí, tuy là phụ nữ nhưng có 1 lòng yêu nước nồng nàng, đã có ước nguyện đánh tan giặc để đem lại bình yên, ấm no cho đất nước,,...Hai bà đáng được Tôn kính bởi những việc mà họ đã làm để bảo vệ quê hương.

Tick nha?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau đây về các hiện tượng di truyền trên cơ thề sinh vật nhân thực:

(1) Khi xét hai gen liên kết trên một cặp NST thường thì mỗi cặp alen của mỗi gen vẫn tuân theo quy luật phân li

(2) Để các cặp gen nghiệm đúng quy luật phân li độc lập hay liên kết gen cần phải có những điều kiện nhất định.

(3) Trong các hiện tượng di truyền phân li độc lập, liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen thì phân li độc lập là hiện tượng phổ biến nhất.

(4) Sự tương tác giữa các alen của một gen không thể làm xuất hiện kiểu hình mới trên cơ thể sinh vật.

(5) Một tính trạng có thể được quy định bởi một gen hoặc hai gen hoặc được quy định bởi một gen mà gen đó còn quy định những tính trạng khác.

Có bao nhiêu phát biểu ở trên đúng?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về các phân tử AND trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:

(1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.

(2) Thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.

(3) Có độ dài và số lượng các loại nuclêôtit bằng nhau.

(4) Có cấu trúc mạch kép thẳng.

(5) Có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

Nhận xét đúng là:

A. (3), (4), (5)

B. (2), (3), (4)

C. (2), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Kiều Đông Du

Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:

(1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.

(2) Thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen

(3) Có độ dài và số lượng các loại nuclêôtit bằng nhau.

(4) Có cấu trúc mạch kép thẳng.

(5) Có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

Các nhận xét đúng là

A. (3) (4), (5).

B. (2), (3) (4). 

C. (2),(4), (5).

D. (1), (2) (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN