Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Phản ứng phân hủy nhiệt Metan xảy ra theo cơ chế giả thiết sau đây:

CH4  → CH3. + H. (k1); CH4 + CH3.  C2H6­ H(k2); CH4 + H→ CH3. + H2 (k3); 

CH3. + H. + M  CH4 + M (k4).

 

Trong đó, M là một phần tử bất kỳ trong hệ. Hãy áp dụng nguyên lý nồng độ ổn định đối với H. và CH3. để thiết lập phương trình động học hình thành C2H6.

  •  d[C2H6]/dt = [CH4]3/2.sqrt(k1k2k3/k4[M]).
  •  d[C2H6]/dt = [CH4]3/2.sqrt(k1k2k3/k4[M]).
  •  d[C2H6]/dt = [CH4]3/2.sqrt(k1k2k4/k3[M]).
  •  d[C2H6]/dt = [CH4]1/2.sqrt(k2k3/k1k4[M]).
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.