Nguyễn Thanh Hằng

Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới

B. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đại chính trị như một lực lượng chính trị độc lập

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt

D. Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó

Phạm Thị Diệu Hằng
6 tháng 5 2019 lúc 10:14

Đáp án : D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Để có đội ngũ công nhân làm thuê, một thành tố của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản đã

A. bóc lột sức lao động của nông dân

B. bắt nô lệ trở thành công nhân làm thuê

C. tước đoạt ruộng đất của nông dân biến thành các đồn điền

D. bắt nô lệ từ các nơi về làm công nhân

Nguyễn Thanh Hằng

Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích. Đó là nội dung bài viết của Ăng-ghen trong tác phẩm

A. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

B. Tình cảnh giai cấp công nhân

C. Những người khốn khổ

D. Đồng minh những người chính nghĩa

Nguyễn Thanh Hằng

Suy nghĩ của bạn về nhận định sau:

“Tai họa của nó là ở chỗ giai cấp tư sản đã thay thế giai cấp phong kiến và giành quyền thống trị xã hội, nó chưa thiết lập được một chế độ phù hợp với quyền lợi “giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất”.

(Xanh-xi-mông nhận xét về cách mạng tư sản Pháp)

Nguyễn Thanh Hằng

Giai cấp tư sản lên nắm quyền thống trị trên phạm vi toàn thế giới sau cuộc cách mạng tư sản nào?

A. Cách mạng tư sản Hà Lan

B. Cách mạng tư sản Anh

C. Cách mạng tư sản Pháp

D. Cách mạng tư sản Bắc Mĩ

Nguyễn Thanh Hằng

Dựa vào hiểu biết của bạn để trả lời câu hỏi

“Tai họa của nó là ở chỗ giai cấp tư sản đã thay thế giai cấp phong kiến và giành quyền thống trị xã hội, nó chưa thiết lập được một chế độ phù hợp với quyền lợi “giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất”.

(Theo Xanh-xi-mông)

Đây là nhận xét của Xanh-xi-mông về cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp.

B. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

C. Cách mạng tư sản Anh.

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Nguyễn Thanh Hằng

Lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ. Đó là

A. nội dung của Đồng minh những người cộng sản

B. mục đích của Đồng minh những người cộng sản

C. nguyên tắc của Đồng minh những người cộng sản

D. ý nghĩa của Đồng minh những người cộng sản

Nguyễn Thanh Hằng

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

“Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp ………………………………lãnh đạo, động lực chính là …………………………….. Nhằm lật đổ chế độ …………………………………, mở đường cho chủ nghĩa ………………………. phát triển.”

A. Nông dân, công nhân, phong kiến, tư sản.

B. Tư sản, quần chúng nhân dân, phong kiến, tư bản.

C. Tư sản, nông dân, tư sản, xã hội.

D. Vô sản, nông dân, phong kiến, tư bản.

Nguyễn Thanh Hằng

Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về nguồn gốc hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản

1. Giai cấp vô sản

2. Giai cấp tư sản

a) Chủ xưởng

b) Nông dân bị mất đất

c) Chủ đất

d) Thợ thủ công bị phá sản

e) Thương nhân

A. 1 – b, d; 2 – a, c, e.

 B. 1 – b, c; 2 – a, d, e

 C. 1 – b, b; 2 – c, d, e

 D. 1 – d, e; 2 – a, b, c

Nguyễn Thanh Hằng

Một trong các lí do để giải thích vì sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là

A. chủ nghĩa đế quốc các nước luôn tranh chấp thuộc địa

B. chủ nghĩa đế quốc luôn bóc lột giai cấp công nhân

C. chủ nghĩa đế quốc luôn gây chiến tranh

D. chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù của nhân loại

Nguyễn Thanh Hằng

Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã

A. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”

B. Thành lập “Chính phủ phản quốc”

C. Đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào nước Pháp

D. Lãnh đạo nhân dân chống quân Phổ

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN