Nguyễn Hoàng Nam

(Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên) Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là

A. 1s32s22p63s1            

B. 1s22s22p63s1            

C. 1s22s22p63s2            

D. 1s22s32p63s2

Ngô Quang Sinh
24 tháng 1 2018 lúc 12:00

Giải thích: 

Cấu hình e của R2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6.

Cấu hình e của R: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.

R thuộc chu kì 4 và thuộc PNP VIIIB Chọn B

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

(Sở giáo dục và đào tao tỉnh Nam Định) Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron ứng với lớp ngoài cùng nào sau đây là của nguyên tố kim loại?

A. 3s1

B. 2s22p6.        

C. 3s23p3.        

D. 4s24p5.

Nguyễn Hoàng Nam

(Sở giáo dục và đào tao tỉnh Hưng Yên) Cấu hình electron của ion R2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố R thuộc

 A. chu kì 3, nhóm VIB. 

B. chu kì 4, nhóm VIIIB.

C. chu kì 4, nhóm VIIIA.       

D. chu kì 4, nhóm IIA.

Nguyễn Hoàng Nam

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là

A.  1 s 3 2 s 2 2 p 6 3 s 1

B.  1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2

C.  1 s 2 2 s 3 2 p 6 3 s 2

D.  1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1

Nguyễn Hoàng Nam

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg(Z=12) là

A. 1s22s22p63s2      

B. 1s22s22p83s2      

C. 1s22s22p63s1      

D. 1s22s22p83s1

Nguyễn Hoàng Nam

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là

A. 1s32s22p63s1

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s32p63s2

Nguyễn Hoàng Nam

(Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh)  Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

A. [Ne]3s23p5

B. [Ne]3s23p4

C. 1s1

D. [Ne]3s23p1.

Nguyễn Hoàng Nam

(Sở giáo dục và đào tao tỉnh Bình Thuận)  Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. Li+, Br, Ne.           

B. Na+, Cl, Ar.           

C. Na+, F, Ne.            

D. K+, Cl, Ar.

Nguyễn Hoàng Nam

(Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên) Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. Na, Fe, K.    

B. Na, Cr, K.    

C. Be, Na, Ca.  

D. Na, Ba, K.

Nguyễn Hoàng Nam

(Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cần Thơ) Ở nhiệt độ thường, kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng là

A. Au.                                  

B. Hg.                                  

C. Cu.                                

D. W.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN