Nguyễn Hoàng Nam

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

A. C, H.

B. C, H, Cl.

C. C, H, N

D. C, H, N, O

Ngô Quang Sinh
3 tháng 8 2018 lúc 4:48

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O?

A. Poli(vinyl clorua).

B. Poliacrilonitrin.

C. Poli(metyl metacrylat).

D. Polietilen.

Nguyễn Hoàng Nam

Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Poliacrilonitrin.

C. Poli (metyl metacrylat).

D. Polietilen

Nguyễn Hoàng Nam

Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O?

A. Poli (vinyl clorua)

B. Poliacrilonitrin.

C. Poli (metyl metacrylat).

D. Polietilen.

Nguyễn Hoàng Nam

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

A. C, H

B. C, H, Cl 

C. C, H, N

D. C, H, N, O

Nguyễn Hoàng Nam

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

A. C, H

B. C, H, Cl.

C. C, H, N.

D. C, H, N, O

Nguyễn Hoàng Nam

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

A. C, H, O

B. C, H, Cl

C. C, H, N

D. C, N, O

Nguyễn Hoàng Nam

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

A. C, H

B. C, H, Cl

C. C, H, N

D. C, H, N, O

Nguyễn Hoàng Nam

A là chất hữu cơ có thành phần nguyên tố là C, H, O và Cl. Khối lượng mol phân tử của A là 122,5 gam. Tỉ lệ số mol của C, H, O, Cl lần lượt là 4 : 7 : 2 : 1. Đem thủy phân A trong dung dịch xút thì thu được hai chất có thể cho được phản ứng tráng gương. A là:

A. HCOOCH2CH(Cl)CHO

B. HCOOCH=CH2CH2Cl

C. HOC-CH2CH(Cl)OOCH

D. HCOO-CH(Cl)CH2CH3

Nguyễn Hoàng Nam

Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?

A. Poliacrilonitrin.

B. Polistiren.

C. Poli(metyl metacrylat).

D. Poli(vinylclorua).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN