Nguyễn Hoàng Nam

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. amilopectin

B. PE.

C. nhựa bakelit.

D. PVC

Ngô Quang Sinh
17 tháng 3 2018 lúc 8:34

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, nhựa rezit, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Dãy gồm tất cả các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là

A. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá.

B. PE, PVC, polibutađien, nhựa rezit, poliisopren, xenlulozơ.

C. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.

D. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ.

Nguyễn Hoàng Nam

Các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozo, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là

A. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá

B. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, cao su lưu hoá

C. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ

D. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozo, amilopectin, xenlulozơ

Nguyễn Hoàng Nam

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PVC

B. PE

C. nhựa bakelit

D. amilopectin

Nguyễn Hoàng Nam

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. amilopectin

B. PE.

C. nhựa bakelit.

D. PVC.

Nguyễn Hoàng Nam

Polime có cấu trúc mạng không gian ( mạng lưới) là:

A. PE.

B. amilopectin.

C. PVC.

D. nhựa baketit.

Nguyễn Hoàng Nam

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE

B. amilopectin

C. PVC

D. nhựa bakelit

Nguyễn Hoàng Nam

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE

B. Amilopectin

C. PVC

D. Nhựa bakelit

Nguyễn Hoàng Nam

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE

B. Amilopectin

C. PVC

D. Nhựa bakelit

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là

A. PE, PVC, cao su lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ.

B. PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ.

C. PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin.

D. PE, PVC, cao su buna, amilozơ, xenlulozơ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN