Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)3 có danh pháp IUPAC là

A. 2,4,4-trimetylpent-2-en

B. 2,2,4- trimetylpent-3-en

C. 2,4-trimetylpent-3-en

D. 2,4-trimetylpent-2-en

Ngô Quang Sinh
6 tháng 9 2017 lúc 5:35

Chọn A

2,4,4-trimetylpent-2-en

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Gọi tên ankađien sau theo danh pháp IUPAC: (CH3)2C=CH-C(C2H5)=CH2-CH(CH3)2

A. 2,6-đimetyl-4-etylhepta-2,4-đien

B. 2,6-đimetyl-4-etylhepta-3,5-đien

C. 2,6-đimetyl-4-etylhept-3,5-đien

D. 2,5-đimetyl-4-etylhepta-2,4-đien

Nguyễn Hoàng Nam

Gọi tên ankađien sau theo danh pháp IUPAC: (CH3)2C=CH-C(C2H5)=CH2-CH(CH3)2

A. 2,6-đimetyl-4-etylhepta-2,4-đien

B. 2,6-đimetyl-4-etylhepta-3,5-đien

C. 2,6-đimetyl-4-etylhept-3,5-đien

D. 2,5-đimetyl-4-etylhepta-2,4-đien

Nguyễn Hoàng Nam

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là

A. 3-metylbut-2-en-1-ol.

B. 2-metylbut-2-en-4-ol.

C. pent-2-en-1-ol.

D. ancol isopent-2-en-1-ylic

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất sau có tên là gì?

A. 2-etyl-3-metylpent-4-en.

B. 4-etyl-3-metylpen-1-en.

C. 3,4-đimetyl-hex-5-en.

D. 3,4-đimetyl-hex-1-en.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hợp chất sau :

CH3­­­-CºC-CH(CH3)-CH3

Tên gọi của hợp chất theo danh pháp IUPAC là :

A. 2-metylpent-3-in

B. 2-metylpent-3-in

C. 4-metylpent-2-in

D. Cả A, B và C đều đúng

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất sau có tên là gì?

A. 3-metylenpentan

B. 1,1-đietyleten

C. 2-etylbut-1-en

D. 3-etylbut-3-en

Nguyễn Hoàng Nam

Cho công thức cấu tạo của hợp chất sau: CH3-C≡C-CH2-C(Cl)(CH3)-CH3?  Tên gọi đúng theo danh pháp IUPAC của hợp chất trên là:

A. 2 - clo - 2 - metylhex  - 4 - in

B. 5 - clo - 5 - metylhex - 2 - in

C. 2 - metyl - 2 - clohex  - 4 - in

D. 5 - metyl - 5 - clohex - 2 - in

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: a) pent-2-en;  b) 2-metylbut-1-en ;  c) 2-metylpent-2-en ;  d)  isobutilen ;  e) 3-metylhex-2-en và g) 2,3-đimetylbut-2-en. Số chất có đồng phân hình học?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Hiđrocacbon X có công thức CH3C(C2H5)=CHCH(CH3)2. Tên gọi của X theo danh pháp IUPAC là

A. 4-etyl-2-metylpent-3-en

B. 2,4-đimetylhex-3-en

C. 3,5-đimetylhex-3-en

D. 2-etyl-4-metylpent-2-en

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN