Nguyễn Hoàng Nam

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh

B. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ

C. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat

D. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6,6, keo dán gỗ

Ngô Quang Sinh
14 tháng 11 2018 lúc 3:20

Chọn A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các loại polime sau: nilon-6; tơ axetat; tơ tằm; tơ visco; nilon-6,6; tơ nitron; cao su Buna; Poli (metyl metacrylat); cao su thiên nhiên; PVC. Số polime tổng hợp là:

A. 8.

B. 6.

C. 5.

D. 7.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: Tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ nitron, cao su buna-S, poli vinylclorua, poli vinylaxetat, nhựa novolac. Số polime có chứa nguyên tố oxi trong phân từ là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các sản phẩm: (a) tơ visco, (b) tơ xenlulozơ axetat, (c) nilon-6,6, (d) tơ nitron, (e) tơ tằm, (g) cao su buna, (h) len, (i) thuốc súng không khói. Số tơ tổng hợp và bán tổng hợp lần lượt là:

A. 3 và 4..

B. 2 và 1

C. 3 và 5.

D. 2 và 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các sản phẩm: (a) tơ visco, (b) tơ xenlulozơ axetat, (c) nilon-6,6, (d) tơ nitron, (e) tơ tằm, (g) cao su buna, (h) len, (i) thuốc súng không khói. Số tơ tổng hợp và bán tổng hợp lần lượt là:

A. 3 và 4. 

B. 2 và 1.

C. 3 và 5.

D. 2 và 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: Tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ nitron, cao su buna-S, poli vinylclorua, poli vinylaxetat, nhựa novolac. Số polime có chứa nguyên tố oxi trong phân tử là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: Tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ nitron, cao su buna-S, poli vinylclorua, poli vinylaxetat, nhựa novolac. Số polime có chứa nguyên tố oxi trong phân tử là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: sợi bông, cao su buna, protein, tinh bột, PE, tơ visco, PVC, tơ axetat, len, tơ tằm. Số polime thuộc loại tơ là

A. 4

B. 6

C. 3

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu về hợp chất polime:

(1) Cao su thiên nhiên là polime của isopren

(2) PVC, PS, cao su buna-N đều là chất dẻo

(3) Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, không tan trong các dung môi thông thường

(4) Amilopectin, nhựa bakelit có cấu trúc mạch phân nhánh

(5) Tơ olon, tơ nilon-6 thuộc loại tơ poliamit

(6) Tơ visco, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo

Số phát biểu đúng là?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron, poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli (etylen terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là 

A. 6.     

B. 4. 

C. 5.     

D. 7. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN