Nguyễn Hoàng Nam

Dãy nào sau đây gồm các polime nhân tạo?

A. Tơ visco, tơ axetat, xenlulozơ trinitrat

B. Xenlulozơ, tinh bột, tơ tằm

C. Tơ lapsan, PVA, thủy tinh hữu cơ

D. Tơ nilon-6,6; bông, tinh bột, tơ capron

Ngô Quang Sinh
9 tháng 9 2018 lúc 11:27

Chọn A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các loại tờ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ xenlulozơ axetat, tơ nilon-6, tơ lapsan. Những tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. tơ visco và tơ nilon-6,6

B. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat

C. tơ tằm và tơ lapsan

D. tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các vật liệu polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh hữu cơ, nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ và len. Số lượng polime thiên nhiên là

A. 3

B. 6

C. 5

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là loại tơ nào?

A. Tơ tằm, sợi bông, nilon-6,6

B. Sợi bông, tơ axetat, tơ visco

C. Sợi bông, len, nilon-6,6

D. Tơ visco, nilon-6,6, axetat

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?

A. (3), (5), (7).

B. (1), (3), (7).

C. (1), (4), (6).

D. (2), (4), (8).

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?

A. (3), (5), (7).

B. (1), (3), (7).

C. (1), (4), (6).

D. (2), (4), (8).

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?

A. (3), (5), (7)

B. (1), (3), (7)

C. (1), (4), (6).

D. (2), (4), (8).

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ nilon-7, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

A. sợi bông, tơ axetat, tơ visco

B. tơ viso, tơ axetat

C. tơ tằm, sợi bông, tơ axetat

D. sợi bông, tơ nilon-6,6

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ lapsan. Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo là

A. tơ visco và tơ axetat

B. tơ nilon-6,6 và tơ capron

C. tơ tằm và tơ lapsan

D. tơ visco và tơ nilon-6,6

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các loại tơ sau: tơ nilon-6,6; tơ tằm; tơ axetat; tơ capron; sợi bông, tơ enang (nilon7); tơ lapsan; tơ visco có

A. 4 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên

B. 3 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 3 tơ thiên nhiên.

C. 3 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên.

D. 4 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 1 tơ thiên nhiên

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các loại tơ sau: tơ nilon-6,6; tơ tằm; tơ axetat; tơ capron; sợi bông, tơ enang (nilon7); tơ lapsan; tơ visco có

A. 4 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên

B. 3 tơ tổng hợp, 2 tơ bán tổng hợp, 3 tơ thiên nhiên.

C. 3 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 2 tơ thiên nhiên.

D. 4 tơ tổng hợp, 3 tơ bán tổng hợp, 1 tơ thiên nhiên

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN