Nguyễn Hoàng Nam

Trong công nghiệp HNO3 được điều chế từ nguồn nguyên liệu nào sau đây?

A. KNO3

B. NO2

C. N2

D. NH3

Ngô Quang Sinh
19 tháng 9 2017 lúc 4:14

Chọn D

NH3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất giấy trong công nghiệp thuộc loại hợp chất thiên nhiên nào sau đây ?

A. Xenlulozơ.

B. Saccarozơ

C. Tinh bột.

D. Fructozơ.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(b) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(b) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Fe có thể được dùng làm chất xúc tác trong phản ứng điều chế NH3 từ N2 và H2:

N 2 k + 3 H 2 k ⇆ 2 N H 3 k

 Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của Fe trong phản ứng trên?

A. Làm tăng nồng độ các chất trong phản ứng trên

B. Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

C. Làm tăng tốc độ phản ứng.

D. Làm tăng hiệu suất phản ứng

Nguyễn Hoàng Nam

Chất nào sau đây được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân?

A. Lưu huỳnh

B. Axit sunfuric

C. Kim loại sắt

D. Kim loại nhôm

Nguyễn Hoàng Nam

Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Điện phân nóng chảy

B. Nhiệt nhôm

C. Điện phân dung dịch

D. Thủy luyện

Nguyễn Hoàng Nam

Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Điện phân nóng chảy

B. Nhiệt nhôm

C. Điện phân dung dịch

D. Thủy luyện

Nguyễn Hoàng Nam

Trong công nghiệp, từ quặng cromit  FeO . Cr 2 O 3  người ta điều chế Cr bằng phương pháp nào sau đây?

A. tách quặng rồi thực hiện điện phân nóng chảy  Cr 2 O 3

B. tách quặng rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm  Cr 2 O 3

C. tách quặng rồi thực hiện phản ứng khử  Cr 2 O 3  bởi CO

D. hòa tan quặng bằng HCl rồi điện phân dung dịch  CrCl 3

Nguyễn Hoàng Nam

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện

A. Mg

B. Fe

C. Na

D. Al

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN