Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Sách Giáo Khoa

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren -> polistiren.

- Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 13 tháng 4 2017 lúc 22:25

nH2N-[CH2]6 – COOH -> (NH- [CH2]6 - CO)n + H2O (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

\(\dfrac{1.100}{90}\) = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]6 – COOH điều chế được 127 tấn polime.

X tấn 1 tấn

vì H = 90 % nên x = \(\dfrac{145}{127}.\dfrac{100}{90}\) = 1, 27 (tấn)

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 13 tháng 4 2017 lúc 22:29

nH2N-[CH2]6 – COOH -> (NH- [CH2]6 – CO)n + H2O (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

6

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]6 – COOH điều chế được 127 tấn polime.

X tấn 1 tấn

7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN