Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Sách Giáo Khoa

Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường xuống dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.

Phạm Thanh Tường
Phạm Thanh Tường 11 tháng 4 2017 lúc 10:50

Tóm tắt:

\(s_1=120m\\ t_1=30s\\ s_2=60m\\ t_2=24s\\ \overline{v_1?}\\ v_2=?\\ v=?\)

Giải :

Vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là:

\(v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{120}{30}=4\left(m|s\right)\)

Vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang là:

\(v_2=\dfrac{s_2}{t_2}=\dfrac{60}{24}=2,5\left(m|s\right)\)

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

\(v=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{120+60}{30+24}=\dfrac{10}{3}\approx3.33\left(m|s\right)\)

Vậy:

Vận tốc trên quãng đường dốc là: 4 m/s

Vận tốc trên quãng đường nằm ngang là: 2,5 m/s

Vận tốc trên cả quãng đường là: 3.33 m/s

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 10 tháng 4 2017 lúc 15:22

Có:

,

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

m/s.

Bình luận (1)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 10 tháng 4 2017 lúc 15:37

,

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

m/s.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 10 tháng 4 2017 lúc 16:26

C5. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường xuống dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.

Hướng dẫn.

,

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

m/s.

Bình luận (0)
Butterfly Thủy Thủ
Butterfly Thủy Thủ 10 tháng 4 2017 lúc 19:35

,

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

m/s.

Bình luận (0)
mai van chung
mai van chung 10 tháng 4 2017 lúc 20:31

*Tóm tắt: Giải:

S1=120m;t1=30s -Ta có:\(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{120m+60m}{30s+24s}\)

S2=60m;t2=24s \(\approx\)3,3m/s

Vtb=?m/s -Vậy vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đường là:Vtb=3,3m/s

Bình luận (0)
Lê Thị Minh Thư
Lê Thị Minh Thư 10 tháng 4 2017 lúc 21:26

Vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là:

v=\(\dfrac{s}{t}\)=\(\dfrac{120}{30}\)=4m/s

Vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang là:

v=\(\dfrac{s}{t}\)=\(\dfrac{60}{24}\)=2,5m/s

Vận tốc trung bình trên cả 2 quãng đường là:

v\(_{tb}\)=\(\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}\)=\(\dfrac{120+60}{30+24}\)=\(\dfrac{180}{54}\)\(\approx\)3,3m/s

Bình luận (0)
Thọ Đạt Trần
Thọ Đạt Trần 25 tháng 7 2017 lúc 12:59

vtb1=12030=4m/svtb1=12030=4m/s , vtb2=6024=2,5m/svtb2=6024=2,5m/s

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

vtb=120+6030+24=3,3vtb=120+6030+24=3,3 m/s.

Bình luận (0)
Joy Savle
Joy Savle 7 tháng 10 2018 lúc 8:59

s1=120m t1=30s s2=60m t2=24s --------------- v1=? v2=? vtb=? Lời giải: Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường xuống dốc là: v1=\(\dfrac{s_1}{t_1}\)=\(\dfrac{120}{30}\)=40(m/s) Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường nằm ngang là: \(v_2=\dfrac{s_2}{t_2}=\dfrac{60}{24}=2,5\)(m/s) Vận tốc trung của xe trên cả hai quãng đường là: vtb=\(\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2} \)=\(\dfrac{120+60}{30+24}\)=3,(3)m/s Vậy:\(v_1=40 \)m/s \(v_2=2,5\)m/s \(v_{tb}=3,\left(3\right)\)m/s

Bình luận (0)
lâm lê
lâm lê 10 tháng 12 2019 lúc 23:02

Tóm tắt:

s1=120mt1=30ss2=60mt2=24s¯¯¯¯¯¯¯v1?v2=?v=?s1=120mt1=30ss2=60mt2=24sv1?¯v2=?v=?

Giải :

Vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là:

v1=s1t1=12030=4(m|s)v1=s1t1=12030=4(m|s)

Vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang là:

v2=s2t2=6024=2,5(m|s)v2=s2t2=6024=2,5(m|s)

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

v=s1+s2t1+t2=120+6030+24=103≈3.33(m|s)v=s1+s2t1+t2=120+6030+24=103≈3.33(m|s)

Vậy:

Vận tốc trên quãng đường dốc là: 4 m/s

Vận tốc trên quãng đường nằm ngang là: 2,5 m/s

Vận tốc trên cả quãng đường là: 3.33 m/s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN