Ngọc Nguyễn Minh
7 tháng 10 2015 lúc 22:13

Cả 1 lớp có 22 x 2 =44

Lớp 4B có 44-24=20

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C có 22 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN