Nguyễn Hoàng Nam

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Ngô Quang Sinh
23 tháng 2 2019 lúc 10:05

Đáp án D

Số đồng phân của ancol thỏa mãn đó là:

(1) CH3–CH2–CH2–CH2–OH || (2) CH3–CH2–CH(CH3)–OH.

(3) CH3–CH(CH3)–CH2–OH || (4) CH3–C(CH3)2–OH

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

ng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.

B. 5

C. 4

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bAo nhiêu Ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Ancol X có công thức phân tử C 4 H 10 O . Khi đun X với H 2 S O 4  đặc ở 170 ° C thu được hai anken là đồng phân của nhau. Công thức cấu tạo của X là

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

Nguyễn Hoàng Nam

 Ứng với CTPT C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Ứng với CTPT C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu cấu tạo khác nhau chứa nhóm –OH

A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Nguyễn Hoàng Nam

Đun nóng ancol X có công thức phân tử C4H10O với CuO đun nóng thu được chất hữu cơ Y cho phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là :

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN