Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

  → C l 2 ,   a s A → N a O H ,   t 0 B  → C u O ,   t 0 C

 Vậy C là chất nào sau đây?

A. Anđehit fomic

B. Ancol metylic

C. Anđehit axetic

D. Ancol etylic

Ngô Quang Sinh
29 tháng 6 2019 lúc 17:55

Đáp án C

C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

C2H5Cl + NaOH -> C2H5OH + NaCl

C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất C H 2 - C H O ?

A. anđehit axetic.              B. anđehit etylic.

C. axetanđehit.              D. etanal.

Nguyễn Hoàng Nam

Chất nào sau đây dùng để phân biệt ancol etylic và anđehit axetic ?

A. Na.        

B. Ag2O/NH3.       

C. quỳ tím.           

D. cả A và B

Nguyễn Hoàng Nam

Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit ;         B. Axit.

C. Ancol ;        D. Xeton.

Nguyễn Hoàng Nam

Anđehit benzoic C 6 H 5 - C H O tác dụng với kiềm đậm đặc theo phương trình hoá học sau :

2 C 6 H 5 - C H O  (anđehit benzoic) + KOH → C 6 H 5 C O O K (kali benzoat) + C 6 H 5 C H 2 O H (ancol benzylic)

Trong phản ứng này thì

A. anđehit benzoic chỉ bị oxi hoá.

B. anđehit benzoic chỉ bị khử.

C. anđehit benzoic không bị oxi hoá, không bị khử.

D. anđehit benzoic vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các chất sau: (1) ancol etylic; (2) etanal; (3) axit fomic; (4) ancol metylic; (5) axeton. Số chất bằng một phản ứng điều chế trực tiếp ra axit axetic là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các chất sau: (1) ancol etylic; (2) etanal; (3) axit fomic; (4) ancol metylic; (5) axeton. Số chất bằng một phản ứng điều chế trực tiếp ra axit axetic là

A.3

B.1

C.4

D.2

Nguyễn Hoàng Nam

Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau :

a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.

c) Khi tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc I.

d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazơ, muối cacbonat và kim loại đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.

f) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 3.                          

B. 5.                       

C. 2.                       

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN