Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất Fe(OH)3 là chất rắn có màu

A. tím.

B. nâu đỏ.

C. lục thẫm.

D. vàng.

Ngô Quang Sinh
31 tháng 12 2017 lúc 12:03

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.

(b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

(c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ.

(d) CrO3 là một oxit axit.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

a. Kim loại sắt có tính nhiễm từ.

b. F e ( O H ) 3 là chất rắn màu nâu đỏ.

c.  C r O 3 là một oxit axit.

Số phát biểu đúng là 

A. 1.    

B. 2.    

C. 3.    

D. tất cả đều sai. 

Nguyễn Hoàng Nam

Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là

A. P.

B. Fe2O3.

C. CrO3.

D. Cu.

Nguyễn Hoàng Nam

Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là

A. P

B. Fe2O3

C. CrO3

D. Cu

Nguyễn Hoàng Nam

Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S , P , C , C 2 H 5 OH … bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là

A. P .

B. Fe 2 O 3 .

C. CrO 3 .

D. Cu .

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.

(b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

(c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ.

(d) CrO3 là một oxit axit.

(e) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH

(g) Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr3+

(h) Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa  thành

(i) Cu có khả năng dẫn điện tốt hơn Al.

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 6

C. 5 

D. 7

Nguyễn Hoàng Nam

A là chất bột màu lục thẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy A với NaOH trong không khí thu được chất B có màu vàng dễ tan trong nước. B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A. Chất C oxi hóa HCl thành khí D. Chọn phát biểu sai:

A. A là  Cr 2 O 3            

B. B là  Na 2 CrO 4

C. C là  Na 2 Cr 2 O 7

D. D là khí  H 2

Nguyễn Hoàng Nam

A là chất bột màu lục thẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy A với NaOH trong không khí thu được chất B có màu vàng dễ tan trong nước. B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A. Chất C oxi hóa HCl thành khí D. Chọn phát biểu sai:

A. A là Cr2O3

B. B là Na2CrO4

C. C là Na2Cr2O7

D. D là khí H2

Nguyễn Hoàng Nam

A là chất bột màu lục thẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy A với NaOH trong không khí thu được chất B có màu vàng dễ tan trong nước. B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A. Chất C oxi hóa HCl thành khí D. Chọn phát biểu 

A. A là CrO

B. D là khí  Cl 2

C. C là  Na 2 Cr 2 O 4

D. B là  Na 2 Cr 2 O 7

Nguyễn Hoàng Nam

A là chất bột màu lục thẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy A với NaOH trong không khí thu được chất B có màu vàng dễ tan trong nước. Chất B trong môi trường axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A. Chất C oxi hóa HCl thành khí D. Chọn phát biểu sai:

A. A là C r 2 O 3

B. B là  N a C r O 4

C. C là N a 2 C r 2 O 7

D. D là khí H 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN