Dịch màn, dịch nguồn, đặt bản mỏng

Hiếu

Trong thí nghiệm giao thoa khe Y - âng cho a = 0,5 mm, D = 1,2 m. Đặt trước khe S1 một bản mặt song song độ dày e, chiết suất n = 1,5, thì thấy hệ vân dời đi một đoạn là x = 3 mm. Bản song song có độ dày bao nhiêu?

A.e = 2,5 \(\mu m\).

B.e = 3\(\mu m\) .

C.e = 2\(\mu m\).

D.e = 4\(\mu m\) .

Nguyễn Quang Hưng
29 tháng 1 2016 lúc 18:17

Khi đặt thêm bản mỏng độ dày e vào một trong hai nguồn thì vân trung tâm dời đi một đoạn là                 \(x = \frac{e(n-1)D}{a}\)

=> \(e = \frac{ax}{(n-1)D} = \frac{0,5.3}{0,5.1,2}= 2,5 \mu m.\)

Chú ý: khi bấm máy không cần đổi lại đơn vị của các đại lượng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN