Câu hỏi của Nguyễn Tuấn Anh - Lịch sử lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?