Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Nguyễn Thái Bình

Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2\(\pi\)t + \(\pi\)/3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là

A.25,12 cm/s.

B.\(\pm\)25,12 cm/s.

C.12,56 cm/s.

D.\(\pm\)12,56 cm/s.

ongtho
8 tháng 10 2015 lúc 17:09

Áp dụng: \(A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} \Rightarrow v = \pm\omega\sqrt{A^2-x^2}\),

Thay số, ta được v = \(\pm\) 25,12 cm/s.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN