Thảo Vân

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp và không có đột biến xảy xa. Cho cây thân cao lai với cây thâ thấp thu được đời F1 có 2 loại KH thân cao và thấp. Cho cây thân cao F1 tự thụ phấn th đươc F2 có 2 loại KH là thân cao và thấp. Lấy 2 cây thân cao ở đời F2, theo lý thuyết, xác suất để trong 2 cây này có 1 cây thuần chủng

A. 1/9

B. 4/9

C.1/3

D. 2/9

Cỏ Gấu
Cỏ Gấu 18 tháng 9 2015 lúc 21:58

Do A trội hoàn toàn so với a => cây thân cao là AA và Aa, cây thân thấp là aa.

Cây thân cao lai với cây thân thấp thu được đời F1 có 2 loại kiểu hình thân cao và thân thấp => P là Aa x aa; tỷ lệ F1 là 1Aa:1aa

Lấy cây thân cao của F1 (Aa) tự thụ phấn đời F2 có tỷ lệ là 1AA:2Aa:1aa

Lấy 2 cây thân cao ở đời F2. Xác suất để 1 cây thân cao thuần chủng là: 1/3; Xác suất để cây thân cao không thuần chủng là 2/3

=> Xác suất để 1 trong 2 cây là thuần chủng là: \(C^1_2.\frac{1}{3}.\frac{2}{3}=\frac{4}{9}\)

=> Đáp án B: 4/9

 

 

Bình luận (1)
Jang Ha Na
Jang Ha Na 6 tháng 9 2015 lúc 8:29

D.2/9

Bình luận (0)
Thảo Vân
Thảo Vân 6 tháng 9 2015 lúc 20:52

giải chi tiết giúp e với ạ

 

Bình luận (0)
ĐẶNG MINH TRIỀU
ĐẶNG MINH TRIỀU 10 tháng 9 2015 lúc 20:05

Jang Ha Na mới lớp 6 thui nó chọn thí đại

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 18 tháng 12 2017 lúc 12:29

d

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 2 tháng 1 2018 lúc 20:55

d

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 25 tháng 1 2018 lúc 21:27

d

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 2 tháng 2 2018 lúc 12:03

D

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 6 tháng 2 2018 lúc 20:33

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp và không có đột biến xảy ra. Cho cây thân cao lai với cây thân thấp thu được đời F1 có hai loại kiểu hình là cây thân cao và cây thân thấp. Cho cây thân cao ở đời F1 tự thụ phấn thu được F2 có hai loại kiểu hình là cây thân cao và cây thân thấp. Lấy 2 cây thân cao ở đời F2, theo lí thuyết, xác suất để trong hai cây này có 1 cây thuần chủng là 

A. 1/9

B. 4/9

C. 1/3.

D. 2/9

Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), thu được F1 có 1 loại kiểu hình. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F2 có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình.

II. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa trắng ở F2 cho tự thụ phấn, có thể thu được đời con có 12,5% số cây thân thấp, hoa trắng.

III. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F2 cho giao phấn, có thể thu được đời con có 6 kiểu gen và 2 kiểu hình.

IV. Cho 1 cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với 1 cây thân cao, hoa đỏ, thu được đời con có tối đa 6 kiểu gen và 2 kiểu hình.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn cho được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên 1 cây F3, xác suất để thu được cây thân cao là

A. 1/2

B. 3/4

C. 1/4

D. 5/8

Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), thu được F1 có 1 loại kiểu hình. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

II. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa trắng ở F2 cho tự thụ phấn, có thể thu được đời con có 25% số cây thân thấp, hoa trắng.

III. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F2 cho giao phấn. Nếu thu được đời con có 6 kiểu gen thì đời con sẽ có 4 kiểu hình.

IV. Cho 1 cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với 1 cây thân cao, hoa đỏ, thu được đời con có tối đa 6 kiểu gen và 2 kiểu hình.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN