Kiều Đông Du

Liên kết hóa học đảm bảo cấu trúc của từng đơn phân nucleotit trong phân tử ADN là

A. Liên kết glicozit và liên kết este

B. Liên kết hidro và liên kết este

C. Liên kết glicozit và liên kết hidro

 D. Liên kết đisunphua và liên kết hidro

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 4 2018 lúc 6:43

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Thời Nông
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
phopho
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
phopho
Xem chi tiết