Trịnh Thị Kim Chi

 Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

A. Người sản xuất cung ứng hàng hóa phù hợp với nhu cầu nhu cầu của người tiêu dùng

B. Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường bán

C. Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường bán và bán được

D. Người sản xuất cung ứng được hàng hóa có nhiều giá trị sử dụng

Lê Thị Quyên
17 tháng 4 2019 lúc 17:24

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng

A. thực hiện. 

B. điều tiết. 

C. thông tin.

D. trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng gì ?

A. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.

B. Chức năng thông tin.

C. Chức năng thực hiện.

D. Chức năng trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ

A. Thấp hơn

B. Cao hơn

C. Bằng nhau

D. Tương đương

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ

A. Thấp hơn

B. Cao hơn

C. Bằng nhau

D. Tương đương

Trịnh Thị Kim Chi

A. thu hẹp sản xuất.                                    

B. mở rộng sản xuất.                                   

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, giá cả và nhu cầu của người tiêu dùng

A. Tỉ lệ thuận

B. Tỉ lệ nghịch

C. Bằng nhau

D. Tương đương nhau

Trịnh Thị Kim Chi

A. thu hẹp sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

C. mở rộng tối đa sản xuất.

D. bỏ sản xuất

Trịnh Thị Kim Chi

Đối với tổng hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải như thế nào so với tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất?

A. Lớn hơn

B. Nhỏ hơn

C. Bằng nhau

D. Không liên quan

Trịnh Thị Kim Chi

Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định được gọi là

A. Cung

B. Cầu

C. Giá trị

D. Quy luật cung – cầu

Trịnh Thị Kim Chi

 Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định được gọi là?

A. Cầu.

B. Cung.

C. Giá trị.

D. Hàng hóa.