Trương Thị Thanh Vân

Các bạn giúp mình với nha !

Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tich bằng nhau ( đo cùng nhiệt độ và áp suất ) thì :

Chúng có cùng số mol chất.

Có phải đáp án này không vậy ?

Giang Nam
23 tháng 7 2015 lúc 16:18

Đáp án như vậy là đúng bạn nhé.

Vì ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol khí bất kì có thể tích 22,4 lít nên chỉ cần cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất, thể tích thì số mol khí là bằng nhau.

Bình luận (0)
Pham Van Tien
23 tháng 7 2015 lúc 20:33

Áp dụng phương trình trạng thái: PV = nRT

Nếu nhiệt độ và áp suất không thay đổi thì số mol tỉ lệ thuận với thể tích.

Do đó 2 chất có cùng thể tích thì đương nhiên là số mol bằng nhau.

Bình luận (0)
Nguyễn Thúy An
22 tháng 1 2016 lúc 18:33

mk no biết

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2  (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2  có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức

B. no, đơn chức

C. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức

D. no, hai chức

Nguyễn Hoàng Nam

Đun nóng V lít hơi andehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi pư xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hh khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z t/d với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã pư. Chất X 1à andehit 

A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.

B. no, hai chức.

C. no, đơn chức.

D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.

Nguyễn Hoàng Nam

Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng một nửa số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. no, hai chức

B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức

C. no, đơn chức

D.  không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức

Nguyễn Hoàng Nam

Tiến hành điện phân dung dịch X chưa a mol CuSO4 và b mol NaCl bằng dòng điện một chiều (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được ba khí thoát ra ở hai cực điện với thể tích bằng nhau (các thể tích khí đo ở điều kiện nhiệt độ và áp suất). Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Tỉ lệ a : b là

A. 1: 2.

B. 2 : 3.

C. 1 : 1.

D. 2 : 1.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN