Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị của hàng hóa là

A. Lao động của từng người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

B. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

C. Chi phí làm ra hàng hóa

D. Sức lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Lê Thị Quyên
27 tháng 3 2018 lúc 3:44

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa gọi là gì?

A. Giá trị hàng hóa. 

B. Thời gian lao động cá nhân.

C. Thời gian lao động xã hội cần thiết.  

D. Thời gian lao động cá biệt.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất, người sản xuất phải đảm bảo thời gian lao động cá biệt để sản xuất từng hàng hóa như thế nào với thời gian lao động xã hội cần thiết?

A. Bằng nhau

B. Lớn hơn

C. Phù hợp

D. Tương đương

Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng

A. thực hiện. 

B. điều tiết. 

C. thông tin.

D. trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng gì ?

A. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.

B. Chức năng thông tin.

C. Chức năng thực hiện.

D. Chức năng trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

A. giá trị của hàng hoá.                               

Trịnh Thị Kim Chi

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng

A. thời gian cá biệt.

B. tổng thời gian lao động.

C. thời gian tạo ra sản phẩm

D. thời gian trung bình của xã hội.

Trịnh Thị Kim Chi

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

A. thời gian cá biệt.

B. tổng thời gian lao động. 

C. thời gian trung bình của xã hội.

D. thời gian tạo ra sản phẩm.

Trịnh Thị Kim Chi

A. vay vốn ưu đãi.                                       

B. hợp lí hoá sản xuất, thực hành tiết kiệm.                                  

Trịnh Thị Kim Chi

A. cải tiến khoa học kĩ thuật.                      

B. đào tạo gián điệp kinh tế.                       

Trịnh Thị Kim Chi

Cho bảng số liệu sau:

Nhóm sản xuất (triệu m) Số lượng hàng hóa Thời gian lao động cá biệt để sản xuất 1m vải (giờ)
A 10 1
B 5 2
C 85 3

Hãy tính thời gian lao động xã hội cần thiết của 1 mét vải làm cơ sở xác định giá cả 1 mét vải bán ra trên thị trường?

A. 2,5 giờ 

B. 2,75 giờ

C. 2 giờ

D. 3 giờ