Đại số 10

Tạ Đức Huy

Cho hàm số: \(y=f\left(x\right)=2\left(m-1\right)x+\frac{m\left(x-2\right)}{\left|x-2\right|}\)(m là tham số)

a) Tìm m để f(x) < 0 với mọi \(x\in\left[0;1\right]\)

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm thuộc (1; 2)

Trần thị Loan
Trần thị Loan 11 tháng 8 2015 lúc 1:23

a) Với \(x\in\left[0;1\right]\) => x  - 2 < 0 => |x - 2| = - (x -2)

Khi đó, \(f\left(x\right)=2\left(m-1\right)x+\frac{m\left(x-2\right)}{-\left(x-2\right)}=2\left(m-1\right)x-m\)

Để f(x) < 0 với mọi \(x\in\left[0;1\right]\) <=> \(2\left(m-1\right)x-m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN