Trịnh Thị Kim Chi

Nhà xưởng, sân bay, bến cảng thuộc loại nào của tư liệu lao động?

A. Công cụ lao động.

B. Đối tượng lao động.

C. Hệ thống bình chứa.

D. Tư liệu sản xuất.

Lê Thị Quyên
30 tháng 3 2019 lúc 8:36

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Nhà xưởng, sân bay, bến cảng thuộc loại nào của tư liệu lao động?

A. Công cụ lao động

B. Đối tượng lao động

C. Hệ thống bình chứa.

D. Tư liệu sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Nhà xưởng, sân bay, bến cảng thuộc loại nào của tư liệu lao động?

A. Công cụ lao động

B. Đối tượng lao động.

C. Hệ thống bình chứa.

D. Tư liệu sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Trịnh Thị Kim Chi

A. lực lượng sản xuất.                                                                   

B. mọi tư liệu sản xuất.                                                                 

Trịnh Thị Kim Chi

A. phương thức sản xuất.                            

B. lực lượng sản xuất                                                                     

Trịnh Thị Kim Chi

A. thuộc tính cơ bản của vật gắn với mục đích sử dụng trong sản xuất.

C. chức năng của vật đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản trong sản xuất.

D. đặc tính cơ bản của vật gắn với chức năng trong sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó