Trịnh Thị Kim Chi

 Tư liệu sản xuất được tạo thành từ những yếu tố nào?

A. Đối tượng lao động và công cụ lao động.

B. Đối tượng lao động và tư liệu lao động.

C. Đối tượng lao động và tư liệu sản xuất.

D. Công cụ lao động và đối tượng lao động.

Lê Thị Quyên
1 tháng 11 2017 lúc 17:22

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Người lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động là những yếu tố cơ bản của

A. lực lượng sản xuất.                                                                   

B. mọi tư liệu sản xuất.                                                                 

C. công cụ sản xuất.         

D. phương thức sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Trịnh Thị Kim Chi

Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết họp lại thành

A. phương thức sản xuất.                            

B. lực lượng sản xuất                                                                     

C. quá trình sản xuất.  

D. tư liệu sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ để phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động đó là

A. thuộc tính cơ bản của vật gắn với mục đích sử dụng trong sản xuất.

B. mục đích sử dụng gắn với chức năng của vật trong sản xuất.

C. chức năng của vật đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản trong sản xuất.

D. đặc tính cơ bản của vật gắn với chức năng trong sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ để phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động đó là

A. đặc tính cơ bản của vật gắn với chức năng trong sản xuất. 

B. thuộc tính cơ bản của vật gắn với mục đích sử dụng trong sản xuất. 

C. mục đích sử dụng gắn với chức năng của vật trong sản xuất. 

D. chức năng của vật đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản trong sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó

Trịnh Thị Kim Chi

Trong yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất, vì nó là căn cứ cơ bản để phân biệt

A. các hoạt động kinh tế.                             

B. các quan hệ kinh tế.            

C. các mức độ kinh tế. 

D. các thời đại kinh tế.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN