Giải tích 11

Lý Văn Minh

Cho 1<=x<=3. Tìm gtln x +4/x

Loan
Loan 19 tháng 7 2015 lúc 23:13

Xét f(x) = \(x+\frac{4}{x}\) trên [1;3]

f'(x) = 1 - \(\frac{4}{x^2}\) 

f'(x) = 0 <=> 1  = \(\frac{4}{x^2}\) <=> x = 2 hoặc x = -2

BBT: 

x f'(x) f(x) 1 2 3 0 - + 4 5 13/3

Từ BBT => Max f(x) trên đoạn [1;3] = 5 khi x = 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN