Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

A. Đối tượng lao động.

B. Sức lao động.

C. Tư liệu lao động.

D. Công cụ lao động.

Lê Thị Quyên
7 tháng 7 2017 lúc 6:53

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, sức lao động là yếu tố giữ vai trò quan trọng, quyết định nhất vì

A. biểu hiện trình độ phát triển của tư liệu sản xuất.

B. kết quả trình độ phát triển của tư liệu sản xuất.

C. hệ quả trình độ phát triển của tư liệu sản xuất.

D. kết tinh trình độ phát triển của tư liệu sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất là

A. máy móc, kĩ thuật, công nghệ.

B. kết cấu hạ tầng của sản xuất. 

C. công cụ sản xuất.

D. hệ thống bình chứa

Trịnh Thị Kim Chi

Trong yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất, vì nó là căn cứ cơ bản để phân biệt

A. các hoạt động kinh tế.                             

B. các quan hệ kinh tế.            

C. các mức độ kinh tế. 

D. các thời đại kinh tế.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. Cơ sở vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì yếu tố nào là quan trọng nhất?

A. Công cụ lao động

B. Hệ thống bình chứa

C. Kết cấu lao động

D. Quan trọng như nhau

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.                 

B. Hệ thống bình chứa của sản xuất

C. Công cụ lao động.                                   

D. Cơ sở vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. Cơ sở vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

Người lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động là những yếu tố cơ bản của

A. lực lượng sản xuất.                                                                   

B. mọi tư liệu sản xuất.                                                                 

C. công cụ sản xuất.         

D. phương thức sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong tư liệu lao động, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng.

B. Tư liệu sản xuất.

C. Công cụ lao động.

D. Hệ thống bình chứa.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong tư liệu lao động, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?

A. Tư liệu sản xuất.                                     

B. Công cụ lao động.                                   

C. Hệ thống bình chứa.

D. Kết cấu hạ tầng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN