Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

A. Đối tượng lao động.

B. Sức lao động.

C. Tư liệu lao động.

D. Công cụ lao động.

Lê Thị Quyên
7 tháng 7 2017 lúc 6:53

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

A. biểu hiện trình độ phát triển của tư liệu sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

A. các hoạt động kinh tế.                             

B. các quan hệ kinh tế.            

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. Cơ sở vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.                 

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì yếu tố nào là quan trọng nhất?

A. Công cụ lao động

B. Hệ thống bình chứa

C. Kết cấu lao động

D. Quan trọng như nhau

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. Cơ sở vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

A. lực lượng sản xuất.                                                                   

B. mọi tư liệu sản xuất.                                                                 

Trịnh Thị Kim Chi

A. Tư liệu sản xuất.                                     

B. Công cụ lao động.