Trịnh Thị Kim Chi

Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là?

A. Lao động.

B. Sản xuất.

C. Sản xuất vật chất.

D. Sản xuất của cải vật chất.

Lê Thị Quyên
29 tháng 9 2018 lúc 14:27

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A. quá trình sản xuất.

B. sản xuất kinh tế 

C. thỏa mãn nhu cầu.

D. sản xuất của cải vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là?

A. Lao động.

B. Sản xuất.

C. Sản xuất vật chất.

D. Sản xuất của cải vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là?

A. Lao động.

B. Sản xuất.

C. Sản xuất vật chất.

D. Sản xuất của cải vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đối các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A. sản xuất kinh tế.                                     

B. thỏa mãn nhu cầu.       

C. sản xuất của cải vật chất.          

D. quá trình sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm

A. Phát triển kinh tế

B. Sản xuất của cải vật chất

C. Quá trình lao động

D. Quá trình sản xuất

Trịnh Thị Kim Chi

Các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật là

A. môi trường

B. sinh thái

C. khí quyển

D. không khí

Trịnh Thị Kim Chi

Con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất. Điều đó thể hiện nội dung nào dưới đây của sản xuất của cải vật chất?

A. Vai trò.                 

B. Ý nghĩa.                

C. Nội dung.              

D. Phương hướng.

Trịnh Thị Kim Chi

Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người được gọi là

A. Đối tượng lao động

B. Đối tượng sản xuất

C. Tư liệu sản xuất

D. Tư liệu lao động

Trịnh Thị Kim Chi

Sự phát triển của hoạt động sản xuất là tiền đề, là cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội, sáng tạo ra đời sống vật chất và tinh thần của xã hội nói đến vai trò nào của sản xuất của cải vật chất?

A. Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội.

B. Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

C. Sản xuất của cải vật chất là yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội và mọi hoạt động xã hội.

D. Sản xuất của cải vật chất là tiền đề của mọi hoạt động xã hội.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN