Trịnh Thị Kim Chi

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

A. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm

B. Phát triển kinh tế khắc phục sự tụt hậu về kinh tế

C. Phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần

D. Phát triển kinh tế giúp cá nhân có điều kiện chăm sóc sức khỏe

Lê Thị Quyên
30 tháng 4 2017 lúc 10:50

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

A. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm.

B. Phát triển kinh tế khắc phục sự tụt hậu về kinh tế.

C. Phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần.

D. Phát triển kinh tế giúp cá nhân có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Trịnh Thị Kim Chi

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

A. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm

B. Phát triển kinh tế khắc phục sự tụt hậu về kinh tế

C. Phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần

D. Phát triển kinh tế giúp cá nhân có điều kiện chăm sóc sức khỏe

Trịnh Thị Kim Chi

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

A. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm

B. Phát triển kinh tế khắc phục sự tụt hậu về kinh tế

C. Phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần

D. Phát triển kinh tế giúp cá nhân có điều kiện chăm sóc sức khỏe

Trịnh Thị Kim Chi

Phát triển kinh tế có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?

A. Tạo điều kiện cho mọi người có việc làm và thu nhập.

B. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc.

C. Phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

D. Thực hiện dân giàu, nước mạnh.

Trịnh Thị Kim Chi

Phát triển kinh tế có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?

A. Thực hiện dân giàu, nước mạnh. 

B. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc. 

C. Tạo điều kiện cho mọi người có việc là và thu nhập. 

D. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

Trịnh Thị Kim Chi

Khẳng định nào dưới đâu không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối ngoại với xã hội?

A. Phát triển kinh tế là tiền đề phát triển văn hóa, giáo dục

B. Phát triển kinh tế tạo điều kiện củng cố an ninh, quốc phòng

C. Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết việc làm, giảm tệ nạn xã hội

D. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định

Trịnh Thị Kim Chi

Khẳng định nào dưới đâu không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối ngoại với xã hội?

A. Phát triển kinh tế là tiền đề phát triển văn hóa, giáo dục

B. Phát triển kinh tế tạo điều kiện củng cố an ninh, quốc phòng

C. Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết việc làm, giảm tệ nạn xã hội

D. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định

Trịnh Thị Kim Chi

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

A. Giúp có việc làm và tạo thu nhập ổn định

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống

C. Gia tăng phúc lợi xã hội

D. Phát triển toàn diện bản thân

Trịnh Thị Kim Chi

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng 6,9 – 7% . Sự phát triển kinh tế này có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?

A. Tạo điều kiện cho mọi người có việc là và thu nhập.

B. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc.

C. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

D. Thực hiện dân giàu, nước mạnh.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN