Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó

Lê Thị Quyên
22 tháng 2 2017 lúc 8:08

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó

Trịnh Thị Kim Chi

Có ý kiến cho rằng: Cây gỗ là tư liệu lao động của người thợ chống lò trong hầm mỏ nhưng là đối tượng lao động của người thợ mộc. em sẽ sử dụng căn cứ nào dưới đây để giải thích cho ý kiến đó?

A. Đặc tính cơ bản của cây gỗ gắn với chức năng của nó trong sản xuất.

B. Mục đích sử dụng cây gỗ gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong sản xuất.

C. Thuộc tính cơ bản gắn với mục đích sử dụng của cây gỗ trong sản xuất.

D. Chức năng cây gỗ đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản của nó trong sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

A. thuộc tính cơ bản của vật gắn với mục đích sử dụng trong sản xuất.

C. chức năng của vật đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản trong sản xuất.

D. đặc tính cơ bản của vật gắn với chức năng trong sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

A. các hoạt động kinh tế.                             

B. các quan hệ kinh tế.            

Trịnh Thị Kim Chi

Con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn khiến cho đối tượng lao động ngày càng

A. Hạn chế

B. Thu hẹp

C. Đa dạng

D. Tăng lên

Trịnh Thị Kim Chi

A. Tư liệu lao động.                                     

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?