Trịnh Thị Kim Chi

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

A. Lao động.

B. Người lao động

C. Sức lao động 

D. Làm viêc

Lê Thị Quyên
10 tháng 9 2018 lúc 13:38

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

A. Lao động.

B. Người lao động

C. Sức lao động 

D. Làm viêc

Trịnh Thị Kim Chi

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất được gọi là gì?

A. Sức lao động.

B. Lao động.

C. Sản xuất của cải vật chất.

D. Hoạt động.

Trịnh Thị Kim Chi

Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là nội dung của khái niệm

A. Lao động

B. Sức lao động

C. Đối tượng lao động

D. Tư liệu lao động

Trịnh Thị Kim Chi

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất được gọi là

A. sức lao động.                                          

C. sản xuất của cải vật chất.

B. lao động.                                                 

D. hoạt động.

Trịnh Thị Kim Chi

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất được gọi là 

A. hoạt động.

B. lao động. 

C. sản xuất của cải vật chất.

D. sức lao động.

Trịnh Thị Kim Chi

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của công nhân được vận dụng vào trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử của công ty Sam sung được gọi là

A. sức lao động.

B. lao động.

C. sản xuất

D. hoạt động.

Trịnh Thị Kim Chi

Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí được gọi là

A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Cơ khí hóa

D. Tự động hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

A. Hiện đại hóa.                                          

B. Công nghiệp hóa.

C. Tự động hóa.                                          

D. Công nghỉệp hóa - hiện đại hóa.

Trịnh Thị Kim Chi

Gia đình bà An đã chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất nông nghiệp từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí như sử dụng máy cày, máy tuốt lúa, máy bơm nước… là quá trình nào sau đây?

A. Hiện đại hoá

B. Công nghiệp hoá

C. Tự động hoá

D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)