Trịnh Thị Kim Chi

“Con trâu đi trước, cái cày theo sau” là nói đến yếu tố nào dưới đây trong quá trình lao động?

A. Đối tượng lao động.

B. Tư liệu lao động.

C. Sức lao động.

D. Nguyên liệu lao động.

Lê Thị Quyên
18 tháng 7 2019 lúc 8:16

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

“Con trâu đi trước, cái cày theo sau” là nói đến yếu tố nào dưới đây trong quá trình lao động?

A. Đối tượng lao động.                                                                  

B. Tư liệu lao động.                   

C. Sức lao động.

D. Nguyên liệu lao động.

Trịnh Thị Kim Chi

“Con trâu đi trước, cái cày theo sau” là nói đến yếu tố nào dưới đây trong quá trình lao động?

A. Đối tượng lao động.

B. Tư liệu lao động.

C. Sức lao động.

D. Nguyên liệu lao động.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Trong tư liệu lao động, bộ phận quyết định đến năng suất lao động là yếu tố nào dưới đây?

A. Công cụ lao động.                                   

C. Kết cấu hạ tầng sản xuất. 

B. Nguyên vật liệu cho sản xuất.                 

D. Các vật thể chứa đựng, bảo quản.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong nông nghiệp, chuyển từ hình thức lao động: Con trâu đi trước, cái cày đi sau sang lao động bằng rô bốt là quá trình

A. đô thị hóa.

B. hiện đại hóa.

C. công nghiệp hóa.

D. tự động hóa.

Trịnh Thị Kim Chi

Người lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động là những yếu tố cơ bản của

A. lực lượng sản xuất.                                                                   

B. mọi tư liệu sản xuất.                                                                 

C. công cụ sản xuất.         

D. phương thức sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A. Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B. Khả năng sử dụng

C. Nguồn gốc của vật đó

D. Giá trị của vật đó

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN