nguyen dinh

Cho 10.2g Al2O3 tác dụng 400g dd HCl 9.125% 

a, tính khối lượng dung dich  thu được sau phản ứng

b, tính C% dd thu được 

ĐẶNG MINH TRIỀU
5 tháng 9 2015 lúc 19:48

\(\text{PTHH: }Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

            \(0,1\)____\(0,6\)

\(\text{a) }n_{Al_2O_3}=\frac{10,2}{102}=0,1\left(\text{mol}\right)\)

\(m_{HCl}=\frac{9,125\times400}{100}=36,5\left(\text{g}\right)\)

\(n_{HCl}=\frac{36,5}{36,5}=1\left(\text{mol}\right)\)

\(\text{So sánh tỉ lệ: }\frac{0,1}{1}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Thy phân 34,2 gam mantozơ với hiu sut 50%. Dung dch thu được sau phn ứng cho tác dụng vi dd AgNO3/ NH3 dư. Khối lượng Ag kết tủa là:

A. 21,6 gam

B. 10,8 gam

C. 32,4 gam

D. 43,2 gam

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN