Kiều Đông Du

Loại đường có trong thành phần cấu tạo của AND và ARN là

A. Mantozo

B. Fructozo

C. Hecxozo

D. Pentozo

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 12 2019 lúc 3:24

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Loại đường có trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là?

A. Mantôzơ

B. Fructôzơ

C. Hecxozơ

D. Pentozơ

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ tròn cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

(5) Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Loại ARN không phải thành phần cấu tạo của ribôxôm là :ARN thông tin và ARN ribôxôm

A. ARN thông tin và ARN ribôxôm

B. ARN ribôxôm và ARN vận chuyển

C. ARN vận chuyển và ARN thông tin

D. Tất cả các loại ARN

Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) ADN có cấu tạo hai mạch còn ARN có cấu trúc một mạch

(2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn ARN thì khong có

(3) Đơn phân của ADN có đường và thành phần bazo nito khác với đơn phân của ARN

(4) ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn ARN

Trong các ý trên, có mấy ý thể hiện sự khác nhau về cấu tạo giữa ADN và ARN?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Là thành phần cấu tạo của một loại bào quan là chức năng của loại ARN nào sau đây?

A. ARN thông tin

B. ARN ribôxôm

C. ARN vận chuyển

D. Tất cả các loại ARN

Kiều Đông Du

Loại đường là thành phần cấu tạo của axit nucleic là

A. glucozo

B. fructozo

C. pentozo

D. saccarozo

Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Chỉ gồm một chuỗi pôlinucleotit

(2) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(3) Có bốn loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

(5) Đều có liên kết phôtphodieste trong cấu trúc phân tử

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm cấu trúc chung của cả ba loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5