Kiều Đông Du

Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo

A. Lactozo 

B. Xenlulozo

C. Kitin

D. Saccarozo

Đỗ Khánh Chi
13 tháng 9 2019 lúc 16:51

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H , O

(4) Có công thức tổng quát: (C6H10O6)n

(5) Tan trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Kiều Đông Du

Cho các ý sau: 

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo 

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O 

(4) Có công thức tổng quát:   C 6 H 10 O 6

(5) Tan trong nước Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Ý nào sau đây là đúng khi nói về quá trình phân giải 1 phân tử đường glucozo?

A. Sản phẩm cuối cùng là khí O2 và H2O

B. Tế bào vi khuẩn tích lũy được 36 ATP

C. Tế bào vi khuẩn tích lũy được 38 ATP, chiếm 40% năng lượng của phân tử glucozo

D. Sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O và 36 ATP

Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Màng sinh chất là nơi xảy ra chỗi chuyền electron.

II. Sản phẩm cuối cùng là các hợp chất hữu cơ.

III. Năng lượng giải phóng từ quá trình phân giải 1 phân tử glocozo là 25 ATP.

IV. Quá trình này không có tham gia oxi.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Thái Anh Phạm

Câu hỏi 1

Mô tả nào sau đây về riboxom là đúng?

 

A.

 

Gồm hai tiểu phần hình cầu kết hợp lại

 

B.

 

Riboxom là một túi hình cầu, bên trong chứa các enzim thủy phân

 

C.

 

Gồm hai tiểu phần hình cầu lớn và bé kết hợp lại, mỗi tiểu phần được hình thành từ sự kết hợp giữa rARN và các protein đặc hiệu

 

D.

 

Là thể hình cầu được cấu tạo từ rARN và protein đặc hiệu

 

Câu hỏi 2

Khung xương tế bào không có đặc điểm nào sau đây?

 

A.

 

Tạo hình dạng xác định cho tế bào động vật

 

B.

 

 Giúp tế bào di chuyển

 

C.

 

Bảo vệ tế bào và các cơ quan

 

D.

 

Gồm các thành phần: vi ống, vi sợi, sợi trung gian

 

Câu hỏi 3

Ủ 10 hạt ngô (các hạt đều có khả năng nảy mầm) trong hai ngày, sau đó tách lấy phôi. Cho 5 phôi vào ống nghiệm, đun sôi cách thủy trong 5 phút. Tiến hành ngâm cả 10 phôi lên kính hiển vi để quan sat, mẫu thí nghiệm có màu xanh là

 

A.

 

Các phôi được đun cách thủy bắt màu xanh

 

B.

 

Cả 10 phôi đều bắt màu xanh

 

C.

 

Có một số phôi của cả hai loại trên bắt màu xanh

 

D.

 

Các phôi không được đun cách thủy bắt màu xanh

 

Câu hỏi 4

Khi hàm lượng colesteron trong máu vượt quá mức cho phép, người ta dễ bị các bệnh về tim mạch. Colesteron được tổng hợp ở

 

A.

 

Lưới nội chất trơn

 

B.

 

Bộ máy Gôngi

 

C.

 

Lưới nội chất hạt

 

D.

 

Lizoxom

 

Câu hỏi 5

Có các nhận định sau về lục lạp và ti thể. Nhận định nào là không đúng?

 

A.

 

 Lục lạp là nơi chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng trong ATP

 

B.

 

Lục lạp cung cấp nguyên liệu (glucozo) cho quá trình hô hấp tế bào

 

C.

 

Ti thể của tế bào thực vật là nơi chuyển hóa năng lượng trong glucozo thành ATP

 

D.

 

Chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp được thực hiện ở trong ti thể

 

Câu hỏi 6

Trình tự di chuyển của protein từ nơi được tạo ra đến khi tiết ra ngoài tế bào là:

 

A.

 

Lưới nội chất hạt → bộ máy Gôngi → màng sinh chất

 

B.

 

Lưới nội chất trơn → lưới nội chất hạt → màng sinh chất

 

C.

 

Lưới nội chất hạt → riboxom → màng sinh chất

 

D.

 

Bộ máy Gôngi → lưới nội chất trơn → màng sinh chất

 

Câu hỏi 7

Ở ruột non, các axit amin đi từ dịch ruột vào tế bào lông ruột chủ yếu theo con đường

 

A.

 

khuếch tán gián tiếp

 

B.

 

khuếch tán trực tiếp

 

C.

 

hoạt tải

 

D.

 

nhập bào

 

Câu hỏi 8

Ở ống thận, nồng độ glucozo trong nước tiểu thấp hơn trong máu nhưng glucozo trong nước tiểu vẫn được thu hồi trở về máu. Phương thức vận chuyển được sử dụng ở đây là

 

A.

 

Thẩm thấu

 

B.

 

Vận chuyển chủ động

 

C.

 

Khuếch tán

 

D.

 

Xuất bào

 

Câu hỏi 9

Nếu màng của lizoxom bị vỡ thì hậu quả sẽ là

 

A.

 

Tế bào bị chết do tích lũy nhiều chất độc

 

B.

 

Tế bào mất khả năng phân giải các chất độc hại

 

C.

 

Hệ enzim của lizoxom sẽ bị mất hoạt tính

 

D.

 

Tế bào bị hệ enzim của lizoxom phân hủy

 

Câu hỏi 10

Điều nào dưới đây không phải là chức năng của bộ máy Gôngi?

 

A.

 

Tổng hợp một số hoocmon và bao gói các sản phẩm tiết

 

B.

 

Tổng hợp nên các phân tử pôlisaccarit

 

C.

 

Tổng hợp lipit

 

D.

 

Gắn thêm đường vào phân tử protein

Kiều Đông Du

I. Có sự tham gia ôxi phân tử.

III. Vị trí chuỗi chuyền êlectron là ở màng sinh chất.

IV. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.