Kiều Đông Du

Loại đường cấu tọa nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

A. Glucozo

B. kitin

C. Saccarozo

D. Fructozo

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 1 2017 lúc 3:17

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

A. Glucôzơ

B. Kitin

C. Saccarôzơ

D. Fructôzơ

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau: 

(1) Glicogen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm 

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây 

(3) Glicogen là chất dự trữ năng lượng dài hạn ở người. 

(4) Xenlulôzơ và kitin cấu tạo nên thành tế bào thực vật và vỏ ngoài của nhiều động vật 

Trong các nhận định trên, nhận định nào đúng về vai trò của Cacbohiđrat?

A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3), (4)

D. (2), (3), (4)

Kiều Đông Du

Saccarozo là loại đường có trong

A. Cây mía.

B. sữa động vật.

C. mạch nha.

 D. tinh bột.

Kiều Đông Du

Loại đường cấu tạo nên thành tế bào nấm là?

A. Glucôzơ

B. Kitin

C. Saccarôzơ

D. Fructôzơ

Kiều Đông Du

Đường mía (saccarotơ) là loại đường đôi được cấu tạo bởi

A. Hai phân tử Glucôzơ

B.  Một phân tử Glucôzơ và một phân tử Fructôzơ

C. Hai phân tử Fructôzơ

D. Một phân tử Glucôzơ và một phân tử galactozơ

Kiều Đông Du

Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau :

  - Môi trường a gồm : nước, muối khoáng và nước thịt.

  - Môi trường b gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1)

  - Môi trường c gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ.

  Sau khi nuôi ở tủ ấm 37oC một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt. 

Môi trường a, b và c là loại môi trường gì ?