Kiều Đông Du

Nước chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng cơ thể người?

A. 30%

B. 50%

C. 70%

D. 98%

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 2 2018 lúc 18:17

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Nhóm các nguyên tố có tỉ lệ khoảng 96% khối lượng cơ thể sống là

A. N, P, K, S

B. C, H, O, N

C. các nguyên tố đa lượng

D. các nguyên tố vi lượng

Kiều Đông Du

Trong số khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên sự sống, các nguyên tố chiếm phần lớn trong cơ thể sống (khoảng 96%) là:

A. Fe, C, H

B. C, N, P, Cl

C. C, N, H, O

D. K, S, Mg, Cu

Airilyly 174
Kiều Đông Du

ế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

a) Tế bào biểu bì.

b) Tế bào hồng cầu.

c) Tế bào cơ tim.

d) Tế bào xương