Kiều Đông Du

Chất nào sau đây chiếm khối lượng chủ yếu của tế bào

A. Protein

B. Lipit

C. Nước

D.Cacbonhidrat

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 6 2019 lúc 13:44

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Các chất dưới đây được sinh ra trong tế bào sống?

(1) Saccaraza    (2) proteaza    (3) nucleaza    (4) lipit

(5) amilaza    (6) saccarozo    (7) protein    (8) axit nucleic

(9) lipaza    (10) pepsin

Những chất nào trong các chất trên là enzim?

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (1), (6), (7), (8), (9), (10)

C. (1), (2), (3), (5), (9), (10)

D. (1), (2), (3), (5), (9)

Kiều Đông Du

Các hình thức sinh sản chủ yếu nào sau đây của tế bào nhân sơ?

Kiều Đông Du

Loại lipit nào dưới đây là thành phần cấu tạo chủ yếu của màng sinh chất?

A. Mỡ

B. Carôtenôit

C. Stêrôit

D. Phôtpholipit

Kiều Đông Du

Trong các yếu tố cấu tọa nên tế bào sau đây, nước phân bố chủ yếu ở đâu?

A. Chất nguyên sinh

B. Nhân tế bào

C. Trong các bào quan

D. Tế bào chất

Kiều Đông Du

Cho các ý sau đây:

(1) Có cấu tạo tương tự như cấu tạo của màng tế bào

(2) Là một hệ thống ống và xoang phân nhánh thông với nhau

(3) Phân chia tế bào chất thành các xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)

(4) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp lipit

(5) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp protein

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

I. Trong tế bào, bào quan có không có vật chất di truyền là lục lạp.

III. Trung thể là bào quan chỉ có ở tế bào động vật không có ở tế bào thực vật.

IV. Grana là cấu trúc có trong bào quan ti thể.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a) Tế bào hồng cầu.

b) Tế bào bạch cầu.

c) Tế bào biểu bì.

d) Tế bào cơ.