Kiều Đông Du

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là

A. Liên kết cộng hóa trị

B. liên kết hidro

C. liên kết ion

D. liên kết photphodieste

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 4 2018 lúc 13:09

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là?

A. Liên kết cộng hóa trị

B. Liên kết hidro

C. Liên kết peptit

D. Liên kết photphodieste

Kiều Đông Du

Trong phân tử nước, một nguyên tử oxi được liên kết với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết:

A. Liên kết hidro.

B. Liên kết cộng hóa trị.

C. Liên kết photphodieste.

D. Liên kết peptit.

Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Là liên kết yếu, mang năng lượng nhỏ.

(2) Là liên kết mạnh, mang năng lượng lớn.

(3) Dễ hình thành nhưng cũng dễ bị phá vỡ.

(4) Các phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết hidro.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của liên kết hidro?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Cho các loại liên kết hóa học sau:

(1) liên kết peptit

(2) liên kết hidro

(3) liên kết đisunphua (- S – S -)

(4) liên kết phôtphodieste

(5) liên kết glucozit

Có mấy loại liên kết tham gia duy trì cấu trúc của protein bậc 3?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Kiều Đông Du

Cho các loại liên kết hóa học sau: 

(1) Liên kết peptit 

(2) Liên kết hidro 

(3) Liên kết đisunphua (- S - S -) 

(4) Liên kết phôtphodieste

(5) Liên kết glucozit 

Có mấy loại liên kết tham gia duy trì cấu trúc của protein bậc 3?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Liên kết hóa học đảm bảo cấu trúc của từng đơn phân nucleotit trong phân tử ADN là

A. Liên kết glicozit và liên kết este

B. Liên kết hidro và liên kết este

C. Liên kết glicozit và liên kết hidro

 D. Liên kết đisunphua và liên kết hidro