Kiều Đông Du

Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được?

A. biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

B. biến đổi cơ học và hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

C. biến đổi hóa học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

D. biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào.

Đỗ Khánh Chi
6 tháng 10 2018 lúc 13:15

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa:

   I. Thức ăn đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải.

   II. Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

   III. Thức ăn đi theo 1 chiều nên hình thành các bộ phận chuyên hóa, thực hiện các chức năng khác nhau: tiêu hóa cơ học, hóa học, hấp thụ thức ăn

   IV. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

Kiều Đông Du

(1) Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.

(3) Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa, dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước.

Kiều Đông Du

Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:

1. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

3. Lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizoxom vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

Trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa nội bào:

  1 → 2 → 3.
  2 → 3 → 1.
  2 → 1 → 3.
  3 → 2 → 1.
Kiều Đông Du

Trong ống tiêu hóa, chất dinh dưỡng được hấp thụ vào máu chủ yếu ở

A. dạ dày

B. miệng

C. ruột non

D. thực quản

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Tiêu hóa chỉ là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng.

(2) Tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào là tiêu hóa ngoại bào.

(3) Ở động vật nhai lại, dạ múi khế là dạ dày chính thức.

(4) Ở người, thức ăn khi đến ruột không còn được tiêu hóa cơ học nữa

Kiều Đông Du

Ở người, bộ cơ quan đảm nhận chức năng tiêu hóa hóa học chính và tham gia vào quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu cho cơ thể là

A. Dạ dày

B. Ruột non

C. Thực quản

D. Ruột già

Kiều Đông Du

(1). Chim ăn hạt và gia cầm sử dụng hạt cứng, sỏi để hỗ trợ tiêu hóa cơ học.

(3). Ruột non vừa đóng vai trò tiêu hóa thức ăn tạo ra các chất dinh dưỡng, vừa đóng vai trò hấp thụ dưỡng chất.

Kiều Đông Du

Trong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học và hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở

A. thực quản

B. ruột già

C. ruột non

D. dạ dày

Kiều Đông Du

Sinh vật tiết enzyme phân giải các chất hữu cơ trong môi trường rồi hấp thụ các chất dinh dưỡng đơn giản , đó là hình thức

A. Tiêu hóa nội bào

B. Tiêu hóa ngoại bào

C. Vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào

D. Không thuộc các kiểu trên