hoangf anh

giaie giúp e bài này ak

Xác định nhiệt đốt cháy của khí hidro ở 400oC, biết rằng đối với phản ứng sau xảy ra ở 25oC ta có

h2+\(\frac{1}{2}\)O2 = h2o

cho CpH2= 28.91-083x10-3T+ 20.1x10-7T-2

Cpo2=25.47+13.6x10-3T+8.1x10-7T-2

CpH2o= 30.04+9.92x10-3T+42051x10-7T-2

nhiệt hóa hơi của nuoc 100C bằng \(\lambda\)=2255,94J/g

 

 

Ngọc Lan Tiên Tử
Ngọc Lan Tiên Tử 5 tháng 7 2019 lúc 10:46

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Este E no, đơn chức, mạch hở. Trong một bình kín chứa hơi E và khí O2 (dùng gấp đôi lượng cần phản ứng) ở nhiệt độ 109,2oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn E rồi đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. Công thức phân tử của E là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H10O2

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,07 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T đều mạch hở cần dùng 15,288 lít khí O2. Nếu cho m gam hỗn hợp M tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận thu được rắn E gồm hỗn hợp muối của glyxin và alanin. Đốt cháy E trong bình chứa 3,5 mol không khí. Toàn bộ khí sau phản ứng cháy sau khi được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 75,656 lít hỗn hợp khí. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong không khí O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là? 

A. 15,20.

B. 11,40.

C. 12,60 

D. 13,90.

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN