Đào Thanh Hà

Giải chi tiết giúp em nhé :)

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí CO2 thu được khi đốt cháy X bằng 0,75 lần thể tích oxi cần dùng để đốt (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O2.             B. C3H8O3.              C. C3H8O.             D. C3H4O.

Câu 17: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước Br2, Tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là:

A. CH2=CH2             B. CH2=CH-CH2-CH3          C. CH3-CH=CH-CH3          D. CH2=C(CH3)2

Câu 18: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro bằng 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5).

A. 2,3-đimetylbutan.       B. butan.            C. 2-metylpropan.          D. 3-metylpentan.

Câu 19: Khi cho 50ml dung dịch NaOH 0,5M vào 50ml dung dịch CH3COOH thu được dung dịch có chứa 3,55 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của CH3COOH trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; C = 12; Na = 23):

A. 0,75M.                        B. 0,25M.            C. 1M.                       D. 0,5M.

Câu 20: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH thu được chất M. M có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon. Chất X có thể là:

A. HCOOCH3.                       B. CH3COOC(CH)3=CH2.C. CH3COOCH=CH2.            D. HCOOCH=CH2.

 

Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 25 tháng 9 2017 lúc 18:02

Câu 16:

- Đặt CTTQ: CxHyOz

CxHyOz+(x+\(\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\))O2\(\rightarrow\)xCO2+\(\dfrac{y}{2}H_{2_{ }}O\)

Theo đề có: \(\dfrac{2x}{y}=\dfrac{3}{4}\rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{8}\rightarrow x=0,375y\)

x=0,75(x+\(\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\))\(\rightarrow\)0,25x=0,1875y-0,375z\(\rightarrow\)0,09375y=0,375z

\(\rightarrow\)y=4z\(\rightarrow\)z=0,25y

x:y:z=0,375:1:0,25=3:8:2

C3H8O2 đáp án A

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 25 tháng 9 2017 lúc 18:16

Câu 17:

- Gọi số mol hỗn hợp là 1 mol

- Gọi số mol H2 là a, số mol CnH2n là b

a+b=1(1)

2a+14nb=18,2(2)

CnH2n+H2\(\rightarrow\)CnH2n+2

Do Y không làm mất màu Br2 nên Y gồm: Số mol CnH2n+2 bmol, Số mol H2 dư=a-bmol

(14n+2)b+2(a-b)=260a\(\rightarrow\)14nb+2a=26a(3)

- Từ 2 và 3 ta có: 26a=18,2\(\rightarrow\)a=0,7 mol

b=0,3mol thế a và b vào (1) suy ra n=4\(\rightarrow\)C4H8 Do Anken tác dụng HBr tạo 1 sản phẩm duy nhất nên Anken phải có cấu tạo đối xứng nên CTCT: CH3-CH=CH-CH3

Đáp án C

Bình luận (1)
Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 25 tháng 9 2017 lúc 18:22

Câu 18:

- Đặt Công thức CnH2n+2

2n+2=\(\dfrac{16,28}{100}\left(14n+2\right)\)

\(\Leftrightarrow\)200n+200=227,92n+32,56\(\rightarrow\)27,92n=167,44\(\rightarrow\)n=6\(\rightarrow\)C6H14\(\rightarrow\)tác dụng Cl2 tỉ lệ 1:1 mà chỉ thu được 2 sản phẩm đồng phân nên trong cấu tạo chỉ có 2 vị trí thế nên Đáp án A là đúng

Bình luận (1)
Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 25 tháng 9 2017 lúc 18:29

Câu 19:

nNaOH=0,025mol

Gọi số mol CH3COOH là x mol

CH3COOH+NaOH\(\rightarrow\)CH3COONa+H2O

Khả năng là NaOH dư: 0,025-x mol, CH3COONa xmol

40(0,025-x)+82x=3,55\(\rightarrow\)42x=2,55\(\rightarrow\)x=0,06mol

nồng đọ mol CH3COOH=0,06:0,05=1,2M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

X là hỗn hợp khí chứa 2 hiđrôcacbon mạch hở A và B, trong đó A không làm mất màu dung dịch nước brom, B tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1. Cho 5,6 lit khí H2 ở đktc vào X rồi dẫn hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni đun nóng thu được hỗn hợp Y chứa 2 khí. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y này rồi cho sản phẩm hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 16,92 gam và có 18 gam kết tủa tạo thành (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho một số phát biểu sau:

(a)    Trong hỗn hợp X, A chiếm 50% thể tích hỗn hợp.

(b)   Khi clo hóa A trong đk chiếu sáng theo tỉ lệ mol (1:1) chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất.

(c)    Từ B có thể điều chế trực tiếp A chỉ bằng một phản ứng.

(d)   Chất B có 3 đồng phân cấu tạo và một trong các đồng phân đó có tên thay thế là 2-metylpropen.

Số phát biểu đúng

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn 1 rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí CO2 thu được khi đốt cháy bằng 0,75 lần thể tích O2 cần để đốt cháy (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là

A. C3H8O2 

B. C3H8O3

C. C3H8O

D. C3H4O

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn 1 rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí CO2 thu được khi đốt cháy bằng 0,75 lần thể tích O2 cần để đốt cháy (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là

A. C3H8O2

B. C3H8O3

C. C3H8O

D. C3H4O

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là

A. C3H8O2.

B. C3H4O.

C. C3H8O3

D. C3H8O.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN