Kiều Đông Du

Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?

(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp

(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Gôngi.

Phương án trả lời đúng là?

A. (3), (4) và (5).     

B. (1), (4) và (5).

C. (2), (3) và (6).     

D. (1),(4) và (6).

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 8 2018 lúc 2:23

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào đưới đây?

   (1) Lizôxôm.             

  (2) Ribôxôm.             

   (3) Lục lạp.

   (4) Perôxixôm.          

   (5) Ti thể                   

   (6) Bộ máy Gôngi.

Số phương án trả lời đúng là

A. 1

B. 2

C. 3.

D. 4

Kiều Đông Du

(1) Lizôxôm.

(3) Lục lạp

(5) Tỉ thể.

Kiều Đông Du

 Những phát biểu nào dưới đây phù hợp với các đặc điểm của nhóm thực vật C3 và C4?

(1) chất nhận COđầu tiên trong quang hợp là RiDP

(2) điểm bão hòa ánh sáng gần bằng ánh sáng mặt trời toàn phần

(3) cường độ quang hợp không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxi

(4) điểm bão hòa ánh sáng bằng 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

(5) điểm bù COtừ 30 - 70 ppm

(6) lục lạp xuất hiện ở cả tế bào thịt lá và tế bào bao bó mạch

(7) perôxixôm có liên quan đến quang hợp

(8) có nhu cầu nước cao trong quá trình sinh trưởng và phát triển

Phương án trả lời đúng là:

A. thực vật C3 : (1), (4), (5), (7) và (8) ; thực vật C4 : (2), (3) và (6)

B. thực vật C3 : (2), (4), (5), (7) và (8) ; thực vật C4 : (1), (3) và (6)

C. thực vật C3 : (4), (5), (7) và (8) ; thực vật C4 : (1), (2), (3) và (6)

D. thực vật C3 : (2), (4), (6) và (7) ; thực vật C4 : (1), (3), (5) và (8)

Kiều Đông Du

Từ các nhận định sau khi nói về hô hấp sáng ở thực vật C3, cho biết nhận định nào đúng?

   1. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng

   2. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở trong tối

   3. Hô hấp sáng hấp thụ ánh sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp

   4. Đo cường độ ánh sáng cao tại lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 + kiềm O2 tích lũy lại quá nhiều enzim cacboxilaza chuyển hóa thành enzim oxigenase oxi hóa ribulozo – 1,5 – điphotphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan: Lục lạp à Preroxixom à Ti thể

   5. Khi ở thực vật C3 lượng O2 tích lũy lại quá nhiều, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể làm cho axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hóa hoàn toàn

          Phương án đúng là

A. 1,3

B. 2,3,5

C. 1,3,4

D. 3,4,5

Kiều Đông Du

Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn. Em hãy xác định đó là hai vị trí nào ?

Đặc điểm Pha sáng Pha tối
Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP, ADP 5. CO2, NADPH và ATP
Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

Phương án trả lời đúng là:

A. 4 và 5.    

B. 3 và 7.    

C. 2 và 6.    

D. 5 và 8.

Kiều Đông Du

Những cơ quan nào dưới đây có khả năng tiết ra hoocmôn tham gia cân bằng nội môi?

(1) tụy

(2) gan

(3) thận

(4) lá lách

(5) phổi

Phương án trả lời đúng là

A. (1) và (4)       

B. (1) và (3)

C. (1) và (2)       

D. (1), (2) và (3)

Kiều Đông Du

(1) Các tế bào lá có 2 loại lục lạp.(2) Điểm bù CO2 thấp.

(5) Năng suất sinh học cao.(6) Xảy ra hô hấp sáng mạnh.

Các đặc điểm sinh lý có ở những thực vật C4

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (6).

C. (2), (4), (5)

D. (1), (2), (5).

Kiều Đông Du

Trao đổi khí ở côn trùng có những đặc điểm nào sau đây?

(1) được thực hiện trực tiếp qua màng tế bào hoặc qua bề mặt cơ thể nhiều sự khuếch tán O2 từ môi trường vào cơ thể và CO2 từ cơ thể ra môi trường

(2) cơ quan hô hấp là da hoặc màng tế bào

(3)  Lỗ thở ở thành bụng nối thông với ống khí lớn và ống khí nhỏ phân nhánh tới từng tế bào

(4) sự thông khí chủ yếu nhờ các cơ hô hấp co giãn,  làm thay đổi thể tích của khoang bụng hoặc lồng ngực

(5) O2  qua lỗ thở vào ông khí lớn →  ông khí nhỏ →  tế bào → ; CO2 từ tế bào theo ống khí nhỏ → ống khí lớn → ra ngoài qua lỗ thở

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (2)        

B. (3) và (4)

C. (4) và (5)         

D. (3) và (5)

Kiều Đông Du

(1) Pha 1 được gọi là pha sáng và pha 2 được gọi là pha tối.

(3) Chất A, B và C lần lượt là nước, khí cacbonic và khí oxi.

(5) Ở một số nhóm thực vật, pha 1 và pha 2 có thể xảy ra ở những loại tế bào khác nhau.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3