Kiều Đông Du

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được?

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit pairuvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 2 2019 lúc 7:23

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân.

Kiều Đông Du

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

Kiều Đông Du

A. Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này

B. Trong O2

Kiều Đông Du

Một phân tử glucôzơ bị oxi hóa hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng 2 quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này

Kiều Đông Du

Một phân tử glucôzơ bị ôxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng 2 quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Một phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ đi đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

D. Mất dưới dạng nhiệt

Kiều Đông Du
Kiều Đông Du

Một phân tử glucôzơ bị oxi hóa hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài phân tử ATP. Phần mang năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ trong đường phân và chu trình Crep ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này

B. Mất dưới dạng nhiệt

C. Trong NADH và FADH2

D. Trong O2

Kiều Đông Du

Một phân tử glucôzơ bị oxi hóa hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài phân tử ATP. Phần mang năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ trong đường phân và chu trình Crep ở đâu? 

A. Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này

B. Mất dưới dạng nhiệt

C. Trong NADH và FADH2

D. Trong O2

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phân tử ATP thu được từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong quá trình lên men?

A. 6 phân tử

B. 36 phân tử

C. 2 phân tử

D. 4 phân tử