Kiều Đông Du

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật?

A. C4.        

B. CAM.        

C. C3.        

D. C4 và thực vật CAM.

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 5 2019 lúc 12:42

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

   I. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và thải CO2 ở ngoài sáng

   II. Hô hấp sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp

   III. Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C4 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao

   IV. Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: lục lạp, peroxiom và ti thể

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

I. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và thải CO2 ở ngoài sáng.

II. Hô hấp sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp.

III. Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C4 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao.

IV. Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: lục lạp, peroxixom, ti thể.

A. 1.

B. 2.

C. 3.


 

D. 4.

Kiều Đông Du

 1 – Sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất 4 cacbon.

 3 – Cả 3 nhóm thực vật đều sử dụng chu trình Canvin để tổng hợp chất hữu cơ.

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

Kiều Đông Du

I. Ngay cả khi cường độ chiếu sáng gần với cường độ chiếu sáng của ánh sáng mặt trời toàn phần thì cường độ quang hợp ở C4vẫn tăng trong khi C3 lại bị ức chế.

III. Ở tất cả các nhóm thực vật này đều có enzim cacboxyl hóa là RDP – cacboxilase, và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên đều là hợp chất cacbon.

V. Điểm bù CO2 ở thực vật C4 là cao nhất trong 3 nhóm thực vật trên.

A. 1

B. 2

C. 3

Kiều Đông Du

I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

III. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3> C4> CAM.

Kiều Đông Du

I. Ngay cả khi cường độ chiếu sáng gần với cường độ chiếu sáng của ánh sáng mặt trời toàn phần thì cường độ quang hợp ở C4 vẫn tăng trong khi C3 lại bị ức chế.

III. Ở tất cả các nhóm thực vật này đều có enzim cacboxyl hóa là RDP – cacboxilase, và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên đều là hợp chất cacbon.

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là AOA

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Kiều Đông Du

(1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

(3) Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật đươc xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM.

Kiều Đông Du

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở

A. các phản ứng xảy ra trong pha tối

B. các phản ứng xảy ra trong pha sáng

C. sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là APG

D. chất nhận CO2 đầu tiên là ribulôzơ 1,5 diphotphat