Kiều Đông Du

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật?

A. C4.        

B. CAM.        

C. C3.        

D. C4 và thực vật CAM.

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 5 2019 lúc 12:42

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết