Kiều Đông Du

Chu trình Crep diễn ra trong?

A. Chất nền của ti thể.     

B. Tế bào chất.

C. Lục lạp.     

D. Nhân.

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 1 2017 lúc 7:59

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

(1) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

(3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

Kiều Đông Du

  I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

  III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

D. 4

Kiều Đông Du

   I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

   III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

  IV.  Giai đoạn cố định COtạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Từ các nhận định sau khi nói về hô hấp sáng ở thực vật C3, cho biết nhận định nào đúng?

   1. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng

   2. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở trong tối

   3. Hô hấp sáng hấp thụ ánh sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp

   4. Đo cường độ ánh sáng cao tại lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 + kiềm O2 tích lũy lại quá nhiều enzim cacboxilaza chuyển hóa thành enzim oxigenase oxi hóa ribulozo – 1,5 – điphotphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan: Lục lạp à Preroxixom à Ti thể

   5. Khi ở thực vật C3 lượng O2 tích lũy lại quá nhiều, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể làm cho axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hóa hoàn toàn

          Phương án đúng là

A. 1,3

B. 2,3,5

C. 1,3,4

D. 3,4,5

Kiều Đông Du

(1) Quang phân li nước giải phóng oxi.  

(3) Cố định CO2 theo chu trình Calvin.

Kiều Đông Du

(1) Pha 1 được gọi là pha sáng và pha 2 được gọi là pha tối.

(3) Chất A, B và C lần lượt là nước, khí cacbonic và khí oxi.

(5) Ở một số nhóm thực vật, pha 1 và pha 2 có thể xảy ra ở những loại tế bào khác nhau.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình phân giải kị khí trong hô hấp thực vật, có bao phát biểu nào sau đây sai?

I. Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước.

II. Xảy ra cây ở trong điều kiện thiếu oxi.

III. Xảy ra ở tế bào chất của tế bào.

IV. Diễn ra quá 3 quá trình là đường phân, lên men và chu trình Crep.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình phân giải kị khí trong hô hấp thực vật, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây sai?

I. Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước

II. Xảy ra cây ở trong điều kiện thiếu oxi

III. Xảy ra ở tế bào chất của tế bào

IV. Diễn ra qua 3 quá trình là đường phân, lên men và chu trình Crep

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

(1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

(3) Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật đươc xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM.

Kiều Đông Du

I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

III. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3> C4> CAM.