Kiều Đông Du

Hô hấp là quá trình?

A. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

B. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

C. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

D. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 10 2017 lúc 5:17

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

“....... (1)....... là quá trình ....(2).... các hợp chất hữa cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng ....(3).... cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể”. (1), (2) và (3) lần lượt là

A. quang hợp, tổng hợp, O2

B. hô hấp, tổng hợp, năng lượng

C. quang hợp, oxi hóa, năng lượng

D. hô hấp, oxi hóa, năng lượng

Kiều Đông Du

Đánh dấu X vào ô vuông cho câu trả lời đúng về hô hấp ở động vật:

  A – Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng.
  B – Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để oxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.
  C – Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống.
  D – Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình oxi hóa các chất trong tế bào.
Kiều Đông Du

Quá trình này là gì?

A. Hô hấp

B. Quang hợp

C. Hô hấp sáng

D. Tiêu hóa

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biếu đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

Kiều Đông Du
Kiều Đông Du

(1) Cùng cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động cơ thể

(3) Mang oxi từ cơ quan hô hấp đến cho tế bào và mang CO2 từ tế bào về cơ quan hô hấp

(4) Cùng cấp các sản phẩm trung gian cho qua trình đồng hóa các chất

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng trong số những phát biểu sau:

   I. Quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng là quá trình phân giải kị khí.

   II. Trong hô hấp sáng, enzim cacboxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza ôxi hóa RiDP đên CO2  xảy ra kế tiếp lần lượt ở các bào quan lục lạp à ti thể à perôxixôm.

   III. Nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất ở thực vật là ở lá.

   IV. Trong quá trình hô hấp, một lượng năng lượng dưới dạng nhiệt được giải phóng ra nhằm mục đích giúp tổng hợp các chất hữu cơ

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3