Kiều Đông Du

Quang hợp quyết định khoảng?

A. 90 - 95% năng suất của cây trồng.

B. 80 - 85% năng suất của cây trồng.

C. 60 - 65% năng suất của cây trồng.

D. 70 - 75% năng suất của cây trồng.

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 1 2019 lúc 15:32

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi nói về năng suất cây trồng có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Vì quang hợp quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng cho nên nếu không có nguyên tố khoáng                             thì năng suất cũng đạt 90 đến 95%

   II. Khi tăng cường độ quang hợp và tăng hiệu suất quang hợp thì sẽ góp phần tăng năng suất cây trồng                          III. Cùng một cường độ quang hợp như nhau nhưng nếu giống có hệ số kinh tế càng cao thì năng suất                               càng cao

   IV. Cùng một giống cây, nhưng cây nào có diện tích lá càng lớn thì lượng chất hữu cơ tạo ra càng lớn

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất của cây trồng?

A. 90-95%.

B. 80-85%.

C. 70-75%.

D. 60-65%.

Kiều Đông Du

Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. 80 – 85%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 95%

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu tác dụng của việc bón phân với năng suất cây trồng và môi trường dưới đây là đúng

(2) Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao.

(4) Bón phân càng nhiều, năng suất cây trồng càng cao, hiệu quả kinh tế cao.

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quang hợp quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng.

   II. Diệp lục b là sc tố trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.

   III. Quang hợp diễn ra ở bào quan lục lạp.

   IV. Quang họp góp phần điều hòa lượng O2 và CO2 khí quyển

A. 3.

B. 1

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. 5 – 10%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 20%

Kiều Đông Du

Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là

A. Tăng diện tích lá

B. Tăng cường độ quang hợp

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Cả ba ý trên

Kiều Đông Du

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Kiều Đông Du

I. Nếu không có diệp lục a nhưng vẫn có diệp lục b và các sắc tố khác thì cây vẫn quang hợp nhưng hiệu suất quang hợp thấp hơn so với trường hợp có diệp lục a.

III. Nếu không có CO2 thì không xảy ra quá trình quang phân li nước.

Kiều Đông Du

Cho các biện pháp sau:

(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để là nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

(5) Tuyển chọn cách dùng cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các biện pháp nông: sinh bón phân hợp lý.

Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

A. (1), (2) và (3).     

B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6).     

D. (3) và (4).