Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực có sự khác nhau về axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi polipeptit. Sự sai khác đó là

A. ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu là foocmin metonin còn ở sinh vật nhân thực là metionin.

B. ở sinh vật nhân thực là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân sơ là metionin.

C. ở sinh vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân thực là valin.

D. ở sinh vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân thực là glutamic.

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 12 2019 lúc 16:49

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang acid amin foocmin metionin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticodon) là

A. 5’AUG3’

B. 5’UAX3’

C. 3’AUG5’

D. 3’UAX5’

Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là :

A. Alanin 

B. foocmin mêtiônin

C. Valin

D. Mêtiônin

Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin

B. metiônin 

C. pheninalanin 

D. glutamin 

Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin 

B. metiônin

C. pheninalanin

D. glutamin

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN