Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  v 2   →  cùng hướng với  v 1 →

A. 14 (kg. m/s)

B. 8 (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s) 

D. 2 (kg. m/s) 

Vũ Thành Nam
29 tháng 4 2019 lúc 12:49

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  cùng hướng với  

A. 14 (kg.m/s)            

B. 16 (kg.m/s)                          

C. 12  (kg.m/s)               

D. 15 (kg.m/s)

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ

v 2 →  cùng hướng với  v 1 →

A. 14 (kg.m/s)

B. 8 (kg.m/s)

C. 10 (kg.m/s)

D. 2 (kg.m/s)

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng cửa hệ khi v → 2  cùng hướng với   v → 1

A. 14(kg.m/s)                 

B. 8(kg.m/s)                             

C. 10(kg.m/s)                          

D. 2(kg.m/s)

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ

v 2 →  ngược hướng với  v 1 →

A. 14 (kg.m/s)

B. 8 (kg.m/s)

C. 10 (kg.m/s)

D. 2 (kg.m/s)

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2   →  ngược hướng với v 1 →

A. 14 (kg. m/s) 

B. 8 (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s)

D. 2 (kg. m/s) 

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2 →  hướng chếch lên trên hợp với  v 1 →  góc  90 °

A. 14 (kg.m/s)            

B. 16 (kg.m/s)                          

C. 10  (kg.m/s)               

D. 15 (kg.m/s)

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2 →  hướng chếch lên trên hợp với  v 1 →  góc  60 °

A. 14 (kg.m/s)                

B.  7 3  (kg.m/s)               

C. 12  (kg.m/s)               

D.  2 37 (kg.m/s)

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2   →  hướng chếch lên trên, hợp với v 1   →  góc 900

A. 14 (kg. m/s) 

B. 8 (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s) 

D. 2 (kg. m/s) 

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng cửa hệ. Khi v → 2  ngược hướng với v → 1

A. 14(kg.m/s)                 

B. 8(kg.m/s)                             

C. 10(kg.m/s)                         

D. 2(kg.m/s)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN