Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  v 2   →  cùng hướng với  v 1 →

A. 14 (kg. m/s)

B. 8 (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s) 

D. 2 (kg. m/s) 

Vũ Thành Nam
29 tháng 4 2019 lúc 12:49

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

v 2 →  cùng hướng với  v 1 →

A. 14 (kg.m/s)

B. 8 (kg.m/s)

C. 10 (kg.m/s)

D. 2 (kg.m/s)

Hoàng Đức Long

A. 14(kg.m/s)                 

B. 8(kg.m/s)                             

C. 10(kg.m/s)                          

D. 2(kg.m/s)

Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2   →  ngược hướng với v 1 →

A. 14 (kg. m/s) 

B. 8 (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s)

D. 2 (kg. m/s) 

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng cửa hệ. Khi v → 2  ngược hướng với v → 1

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long
Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2   →  hướng chếch lên trên, hợp với v 1   →  góc 600  

A. 14 (kg. m/s) 

B. 2 37  (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s) 

D. 2 (kg. m/s)