Kiều Đông Du

Hình dưới đây mô tả quá trình nào? Hãy điền chú thích tương ứng với các số trên hình:

         

Phương án trả lời đúng là:

A. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-CO2 ; 4-C6H12O6.


B. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6.

C. Quá trình quang hợp của thực vật CAM. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

D. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 5 2017 lúc 8:35

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

  I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

  III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

D. 4

Kiều Đông Du

   I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

   III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

  IV.  Giai đoạn cố định COtạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau

I. Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối. 

II. Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

   II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

   III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

   IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

   II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

   III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

    IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng

A. 1

B. 3

C. 4.

D. 2.

Kiều Đông Du

Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?

   A - Quang phân li nước

   B - Chu trình Canvin

   C - Pha sáng.

   D - Pha tối.

Kiều Đông Du

   (1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

   (3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

    (4) Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Kiều Đông Du

  (1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

  (3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

D. 1

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. APG của pha tối là nguyên liệu trực tiểp để tổng hợp glucôzơ.

II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước.

III. Nếu không có CO2 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra.

IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa

A. 1.

B. 3

C. 2.

D. 4.